BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliski Maciej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Frączek Paweł (Uniwersytet Rzeszowski), Szurlej Adam (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w Polsce
British Experinces Versus the Change in the Structure of Energy Sources in Poland
Source
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 141-153, rys., tab., bibliogr. s. 152-153
Keyword
Polityka energetyczna, Energia elektryczna, Gaz ziemny
Energy policy, Electric power, Natural gas
Note
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane)
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Celem artykułu jest omówienie doświadczeń związanych z transformacją sektora energii w Wielkiej Brytanii. Główny nacisk został położony na omówienie uwarunkowań ograniczenia stosowania węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii oraz na kwestię wprowadzenia energetyki jądrowej do sektora energii w tym kraju. Artykuł zawiera także omówienie oczekiwanych kierunków przyszłej polityki energetycznej w Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to discuss the experiences related to the transformation of the energy sector in Great Britain. The main emphasis is placed on the factors that contributed to the reduction of coal use in Great Britain as well as introduction of the atomic energy industry in this country. The article also discusses the anticipated directions of the future energy policy in Great Britain. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BOŁTROMIUK A., BURGER T., 2008 - Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 2. BP, 2010: Statistical Review of World Energy 2010.
 3. DTI, 2007: Meeting the Energy Challenge: A white paper on energy. Department of Trade and Industry, The Stationery Office, Norwich. http://www.official-documents.gov.uk/document/cm71/7124/7124.aspS
 4. EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook, 2009 - Directorate-General for Energy and Transport.
 5. European Wind Energy Association (EWEA), 2010 - Wind in power 2009. European statistics. February.
 6. Eurostat; www.eurostat.europa.eu
 7. FRĄCZEK P., 2010 - Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1, s. 43-64.
 8. GRUDZIŃSKI Z., 2010: Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna t.13, z. 2, s. 157-173.
 9. IEA 2010: Electricity information, Paris.
 10. JANUSZ P., 2010 - Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo energetyczne, na tle wybranych państw UE. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1, s. 23-41.
 11. JONES C.R., EISER J.R., 2009 - Identifying predictors of attitudes towards local onshore wind development with reference to an English case study. Energy Policy 37, s. 4604-4614.
 12. KALISKI M., FRĄCZEK P., SZURLEJ A., 2010 - Liberalizacja rynku gazu ziemnego a rozwój podziemnych magazynów gazu w Polsce. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 199-218.
 13. Key world energy statistic, 2010, IEA.
 14. LATEK S., 2005 - Energetyka jądrowa: większość - za! Energetyka, październik.
 15. LORENZ U., 2008 - Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski - wybrane aspekty podaży i cen. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 255-272.
 16. LORENZ U., 2010 - Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 17. Ministerstwo Gospodarki, 2009 - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009.
 18. Ministerstwo Gospodarki, 2009 - Prognoza zapotrzebowania na paliwo i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
 19. PARKER M., SURREY J., 1995 - Contrasting British policies for coal and nuclear power, 1979-92. Energy Policy, Vol. 23, No. 9, p. 821-850.
 20. Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market Technical. Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament {COM(2009)115}.
 21. Urząd Regulacji Energetyki, 2010 - Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2010 r. Warszawa, marzec 2011.
Cited by
Show
ISSN
1429-6675
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu