BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmaszczyk Monika (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Różnice w postrzeganiu kultury biznesu w działalności gospodarczej chińskich i amerykańskich przedsiębiorców
Differences in Perception of Business Culture in Business Activities of American nd Chinese Entrepreneurs
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 508-514, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Keyword
Kultura biznesu, Zarządzanie międzykulturowe, Różnice kulturowe
Culture of business, Intercultural management, Cultural differences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Negatywny wpływ na efektywność funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw ma szereg aspektów związanych z rozumieniem kultury biznesu. Generowane są liczne trudności wynikające z faktu, iż przedstawiciele różnych kultur mogą postrzegać odmiennie znaczenie i pobudki poszczególnych działań. Zatem jednym z największych wyzwań stojących przed międzynarodowym zarządzaniem jest umiejętność zrozumienia kultury innych osób. W referacie zaprezentowano więc wybrane aspekty odmienności kulturowej pracowników północnoamerykańskich i chińskich przedsiębiorstw, zaliczanych do grupy najważniejszych kultur biznesowych świata. Analizie poddano takie dziedziny, jak: pracownicy i stosunki społeczne, atmosfera i podejście do biznesu, komunikacja w biznesie, struktura organizacyjna i przywództwo, ubranie w biznesie oraz typowy dzień roboczy. (abstrakt oryginalny)

A series of aspects connected with the understanding of the business culture has a negative impact upon effectiveness of operations of contemporary organisations. Numerous difficulties may arise from the fact that representatives of different cultures may perceive significance and motives of particular activities in different ways. Therefore, one of the greatest challenges of international management is the ability to understand the culture of other persons. In this paper, the author presents selected aspects of cultural differences between employees from North America and China, who belong to the group of the most significant business cultures of the world. The author performed an analysis of such aspects as employees and social relationships, atmosphere and approach to business, communication in business, organisational structure and leadership, dress code as well as a typical working day. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, PWN, Warszawa 2009.
  2. Baran T., Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych. Czy "obcy" to też człowiek? Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
  3. Kappeller W., Mittenhuber R., Management - Konzepte von A - Z, Bewährte Strategien für den Erfolg Ihres Unternehmens, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003.
  4. Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynaro-dowym biznesie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  5. Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
  6. Steinmann H., Schreyögg G., Management. Grundlagen der Unternehmensführung. Konzepte - Funktionen - Fallstudien, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005.
  7. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu