BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka Agata (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Innowacyjność województw Polski Wschodniej na tle kraju
Innovativeness of Eastern Poland Voivodeships Compared with Other Regions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 380, s. 319-326, tab.,bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Keyword
Innowacyjność regionu
Regional innovation
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Zagadnienie innowacyjności nabiera szczególnego znaczenia w przypadku obszarów zapóźnionych w rozwoju. Ma ono istotny wpływ na wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnych w toczącej się między regionami rywalizacji. Jako cel autorka postawiła sobie zweryfikowanie stopnia zróżnicowania potencjału innowacyjnego makroregionu Polska Wschodnia (województwa: podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie), jednego z biedniejszych członków Unii Europejskiej, w strukturze regionalnej kraju. Do realizacji tego celu wyodrębniona została lista wskaźników, która powstała w wyniku inwentaryzacji dotychczasowych mierników. Zaproponowany został sposób pomiaru zjawiska innowacyjności tego specyficznego makroregionu na tle kraju. Do realizacji celu wykorzystano dwie metody: składowych głównych oraz analizę czynnikową. Obliczenia wykonane zostały w programie Statistica Pl. Badanie przeprowadzono w ujęciu dynamicznym okresu 2007-2011. Pozwoliło to na obserwację zachodzących zmian oraz wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego badania.(abstrakt oryginalny)

The issue of innovativeness is of particular importance in the case of areas lagging behind in development. It has a significant impact on strengthening their competitive position in the ongoing rivalry between the regions. The author has set herself the objective of verifying the degree of differentiation of the innovative potential of the macro-region of Eastern Poland (Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie and Lubelskie voivodeships), one of poorer members of the European Union in the regional structure of the country. To achieve this goal an extensive list of fifty-three indicators, which is the result of an inventory of existing measures, has been separated. Also different from the commonly used, a method of measuring the phenomenon of innovation in this specific macroregion has been proposed. Two methods have been used: the principal components and factor analysis. All calculations have been done with the use of Statistica Pl software. The study has been conducted in a dynamic terms, for years 2007-2011, which allowed the observation of change and drawing detailed conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziembała M., 2005, Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych wyzwaniem dla Polski w warunkach członkostwa w UE, [w:] Sporek T. (red.), Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 41-55.
 2. Kudłacz T., Reichel M., 2006, Innowacyjność regionów Polski południowo-wschodniej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 693, Kraków, s. 5-93.
 3. Nowacki R., 2009, Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 46, Wrocław, s. 62-71.
 4. Olechnicka A., 2007, Innowacyjność polskich regionów, [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 55-75.
 5. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, 2004, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
 6. Reichel M., 2010, Innowacyjność polskich regionów, przemiany w latach 1999-2006, Studia i Prace UE w Krakowie, Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, nr 8, Kraków, s. 177-191.
 7. Sawicka B., Mazurkiewicz D., 2004, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin.
 8. Stańczyk E., 2008, Innowacyjność w województwach, Wiadomości statystyczne, nr 10, Warszawa, s. 53-69.
 9. Strahl D., 2006, Innowacyjność regionów Polski na tle europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój sektora usług, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1124, Wrocław, s. 25-36.
 10. Strahl D., Markowska M., 2008, Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej - ocena zmian w czasie, [w:] Klamut M. (red.), Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 32-43.
 11. Surówka A., 2008, Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod statystycznych, [w:] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria 20. Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1195, Wrocław, s. 150-161.
 12. Surówka A., 2009, Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 530, t. 1, Szczecin, s. 230-241.
 13. Szostak E., 2009, Innowacyjność regionów Europy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 77, Wrocław, s. 114-123.
 14. Węgrzyn G., 2005, Innowacyjność regionów w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1095, Wrocław, s. 23-71.
 15. Wierzbińska M., Surówka A., 2008, Innowacyjność województw Polski - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 501, Szczecin, s. 309-319.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.380.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu