BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie dochodami publicznymi w okresie kryzysu finansów publicznych
Management of Public Revenue During the Period of Public Finance Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 101-114, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Keyword
Kryzys finansowy państwa, Finanse publiczne, Kryzys finansowy, Planowanie budżetowe
State financial crisis, Public finance, Financial crisis, Budget planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
Budżet państwa z racji wielu atrybutów jest centralną instytucją sektora finansów publicznych. W okresie kryzysu finansów publicznych ranga budżetu państwa wzrosła. W artykule dokonano dwuetapowej oceny fiskalnej roli budżetu państwa jako instrumentu zarządzania stabilizacją finansów publicznych. Pierwszy etap odnosi się do 2009 r., w którym wystąpił największy w okresie ostatnich 20 lat kryzys finansów publicznych. Drugi etap skoncentrowany jest na latach 2010 i 2011, jako na okresie podejmowania prób wychodzenia z kryzysu w obszarze dochodów fiskalnych.(abstrakt oryginalny)

National budget is the central institution of public finance. Its significance increased in the period of public finance crisis. The article makes an assessment of two-step fiscal role of national budget as an instrument of management of public finances stability. The first step concerns 2009 when there was the largest crisis of the last 20 years. The second step is focused on 2010 and 2011, on the period of making attempts to get out of the fiscal revenue crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Appelt K., The glass-steel act z 1933 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 144, UE, Poznań 2010.
 2. Balcerowicz L., Kryzys finansowy czy kryzys myślenia, "Rzeczpospolita" 2010, 21 września.
 3. Brzozowska K., Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim systemie bankowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 546, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 4. Kałużny R., Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 140, UE, Poznań 2010.
 5. Kluza K., Cholewiński R., Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 143, UE, Poznań 2010.
 6. Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010a.
 7. Lubińska T., Ocena wpływu kryzysu finansowego na dochody budżetu państwa oraz na wynik sektora finansów publicznych, [w:] M. Urbaniec (red.), Finanse publiczne: uwarunkowania i współczesne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator, Często-chowa 2010b.
 8. Lubińska T., Wpływ kryzysu finansowego na dochody budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej nr 321, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2010c.
 9. Lubińska T., Zarządzanie finansami w kryzysie, "Rzeczpospolita" 2010d, 3 września.
 10. Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009a.
 11. Ostalecka A., Geneza kryzysu na rynku kredytów subprime, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 548, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009b.
 12. Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Owsiak S., O dylematach związanych z alokacją publicznych pieniędzy w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 546, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 14. Tokajuk E., Przyczyny i zapobieganie kryzysom finansowym na przykładzie polskiego sektora bankowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemu Usług" nr 548, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 15. Wojtyna A., Zbyt kategoryczne sądy Balcerowicza, "Rzeczpospolita" 2010, 29 października.
 16. Zadora K., O systemowej przyczynie kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 143, UE, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu