BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekonomiczna a ekologiczna trwałość gospodarstwa rolniczego
Economic and Ecological Sustainability of Farms
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 140-151, tab., bibliogr. 21 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Analiza ekonomiczna, Rolnictwo ekologiczne
Arable farm, Economic analysis, Ecological agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki analizy trwałości ekonomicznej i ekologicznej zbiorowości 120 gospodarstw rolniczych, dla których oszacowano syntetyczny wskaźnik trwałości (SWT) odpowiadający paradygmatowi trwałego rozwoju. Stwierdzono, że nie występuje konflikt między celami ekonomicznymi i ekologicznymi. Gospodarstwa bardziej dochodowe, o większej powierzchni, z wyższą intensywnością produkcji, jak również gospodarstwa ekologiczne, cechował korzystniejszy, przeciętnie wskaźnik trwałości ekologicznej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the estimation of economic and ecological sustainability in the sample of 120 farms, for which the synthetic sustainability indicator corresponding with the Sustainable Development paradigm has been calculated. It was concluded that there is no conflict between economic objectives and ecological performance of farms. Indicator of ecological sustainability for farms with higher incomes, larger, more intensive, as well as organic farms is, on average, higher. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Dresler E. 2006: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. ZeszytyNaukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, rolnictwo LXXXVII, nr 540
 2. Anielski M., Soskolne CL. 2002: Genuine progress indicator (GPI) Accounting: relating ecological integrity to human heath and well-being. Rozdz. 9, [W:] Just ecological integrity: the ethics of maintaining planetary life (ed. P. Miller I.L. Westra). Rowman&Littlefield Publishers Ltd.
 3. Calker van K.J. 2005: Sustainability of Dutch dairy farming. A modeling approach. University of Wageningen.
 4. Cobb C., Halstead Т., Rowe J. 1995: The genuine progress indicator: summary of data and methodology. Redefining Progress, San Francisco.
 5. Cristoiu A. 2005: Dimensions of farming systems sustainability in the new Member States. Prezentacja na seminarium. CAP reforms in New Member States. IPTS Seville, 26.09. [ftp://ftp.jrc.es/pub/sustag/].
 6. Deklaracja Rio 1992: United Nations Conference on Environment and Development.
 7. Faber A. 2001: Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Fragmenta Agronomia, (XVIII) NT, 1(69), s. 27.
 8. Gil S, Śleszyński J. 2000: Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW). Ekonomista, 5.
 9. Majewski E. 2002: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 10. Majewski E., Bagel M., Bednarek A. 2002: Ecological Awareness of Polish Farmers. Eastern European Countryside. UMK Toruń
 11. Majewski E., 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, s. 199.
 12. Olsson J.A. i in. 2004: Indicators for Sustainable Development.
 13. Pannell D.J., Schilizzi S. 1997: Sustainable Agriculture: A Question of ecology, equity, economic efficiency or expedience. SEA Working Paper, 01.
 14. Radecki A., Bednarek A., Łabętowicz J., Majewski E., Zawadzki W. 1999: Waloryzacja obszarów wiejskich Polski dla rolnictwa ekologicznego. Praca zbiorowa pod red. A. Radeckiego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Runowski H. 2007: Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka. RNR, seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 93, z. 2.
 16. Theesfeld i., Schleyer C., Hagedorn K., Callois J.M., Yelkouni M., Ramos Y. 2005: Review on Research and the Literature on Institutional Indicators for Sustainability. Dokument roboczy, projekt 6 PR SEAMLESS.
 17. Thomson K., Snadden A. 2001: Scottish Parliament Rural Development Committee Study: Developing a framework for assessing the contribution to rural sustainability of public policy in support of agriculture, University of Aberdeen.
 18. Towards Environmental Pressure Indicators for the EU 1999: European Commission, Eurostat.
 19. Turner. R.K, Pearce D, Bateman I. 1994: Environmental Economics. Harvester Whearsheaf, s.328
 20. Venetoulis J., Cobb C. 2004. The Genuine Progress Indicator 1950-2002 (2004 Update). Redefining Progress, San Francisco [www.RedefiningProgress.org].
 21. Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa wobec aktualnych wyzwań Zesz. Nauk. SGGW, nr 73.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu