BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasztelan Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych
Substitution of Production Factors in the Large Scale Agricultural Companies
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 174-181, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Czynniki produkcji, Kapitał ludzki
Agricultural enterprises, Production factors, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano zmiany w zakresie wyposażenia wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych w podstawowe czynniki produkcji oraz zagadnienia związane z ich substytucją. Największe zmiany zaobserwowano w zakresie substytucji pracy kapitałem, które wyrażały się przede wszystkim wzrostem technicznego uzbrojenia pracy. Procesom, tym towarzyszył wzrost produkcji, który umożliwił poprawę uzyskiwanych wyników w zakresie produktywności ziemi i pracy. (abstrakt oryginalny)

Article presents changes in the basic production assets in the large scale agricultural companies and its substitution. The most significant changes were observed in the level of capital invested in the fixed assets, which has been systematically increased. At the same time when the labour endowments decreased, its costs started to rise. An increase in the technical labour equipment was accompanied by the labour efficiency and capital productivity enlargement. Land endowments remained at the same level. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M. 2006: Procesy dostosowawcze wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005). IERiGŻ PIB, Warszawa.
  2. Kasztelan P. 2008: Intensywność działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3.
  3. Nasiłowski M. 1993: System rynkowy. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  4. Poczta W., Sadowski A., Sledzińska J. 2008: Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 95, z. 1.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2005, 2008: GUS, Warszawa.
  6. Tomczak F. 2006: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
  7. www.stat.gov.pl. www.nbp.pl.
  8. Ziętara W. 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 94, z. 2.
  9. Ziętara W. 1998: Kierunki zmian w organizacji wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze - wczoraj, dziś i jutro. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu