BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle polskiego FADN
Investment Outlays on Private Farms According to Economic Value in View of Polish FADN System
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 182-190, tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Inwestycje, Nakłady inwestycyjne
Individual arable farms, Farm Accountancy Data Network (FADN), Investment, Capital expenditure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy i oceny wydatków inwestycyjnych według wielkości ekonomicznej realizowanych w gospodarstwach rolnych uczestniczących w Polskim FADN. Poziom wydatków inwestycyjnych oraz stopa inwestycji zależy od wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa. Dodatnie wartości inwestycji netto miały miejsce dopiero po uzyskaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na I pełnozatrudnionego rodzinnej siły roboczej (FWU) na poziomie średniego krajowego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej. Wydatki inwestycyjne umożliwiające rozwój gospodarstw notowano w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej wynoszącej co najmniej 16 jednostek ESU, zaś w gospodarstwach słabych ekonomicznie, tj. o wielkości do 8 ESU, następowała dekapitalizacja majątku produkcyjnego. Wyższą stopą inwestycji charakteryzowały się gospodarstwa zakwalifikowane do wyższych klas wielkości ekonomicznej (średnio-duże, duże i bardzo duże). Na niższym poziomie stopa inwestycji utrzymywała się w gospodarstwach małych i bardzo małych ekonomicznie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis and assessment of investment expenditure according to the economic value, realized in agricultural holdings participating in Polish FADN system. The analysis revealed a dependence of the level of investment expenditure and investment rate on the amount of income generated by the farms. Positive values of net investments were registered only when income from the farm obtained per I fully working unit of the family labour force (FWU) reached the level of an average net wages and salary in the national economy in Poland. Investment results on the level allowing for the farm development were maintained by subjects of an economic value of at least 16ESU. On economically weak farms, i.e. below 8ESU value decapitalization of production assets occurred . Higher investment rate was noted on farms classified to higher economic value classes (medium-big and large). Investment rate remained on the lower level on small farms and in economically very small holdings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bocian M., Malanowska B. 2009: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Część I. Wyniki standardowe. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. [www.fadn.pl].
 2. Flak W. 2000: Inwestor. Inwestycje rzeczowe: przygotowanie, realizacja, ewidencja inwestycji. Seria Drogi do biznesu. C.H. Beck, Warszawa.
 3. Goraj L., Grabowska K., Madej P. 2005: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2004 r. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [www.fadn.pl].
 4. Goraj L., Grabowska K., Madej P. 2006b: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2005 roku. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [www.fadn.pl].
 5. Goraj L., Michalak P., Zmarzłowski K. 2008: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2007 roku. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [www.fadn.pl].
 6. Goraj L., Płonka R., Zmarzłowski K. 2007: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2006 roku. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [www.fadn.pl].
 7. Goraj L., Osuch D., Suska M., Bańkowska K., Grabowska K., Madej P., Malanowska B., Smolik A., Żurakowska J. 2006a: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 r. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [www.fadn.pl].
 8. Jasińska E., Michalak P. 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [www.fadn.pl].
 9. Mikołajczyk J. 2006: Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1. Kraków, 316-319.
 10. Woś A. 2000: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie polskim. IERiGŻ, Warszawa.
 11. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 r., 2005. Polski FADN. System zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [www.fadn.pl].
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu