BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych
The Influence of Debt Level on Economic Power of Agriculture Farms
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 191-201, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Współczynnik korelacji Pearsona, Gospodarstwa rolne, Struktura kapitału, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Zadłużenie
Pearson correlation coefficient, Arable farm, Capital structure, Farm Accountancy Data Network (FADN), Indebtedness
Note
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy nr N N113 116734
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu określono zależność pomiędzy siłą ekonomiczną wyrażoną w ESU a poziomem zadłużenia w indywidualnych gospodarstwach rolniczych prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN. Dla celów analizy zróżnicowania pomiędzy grupami ESU wykorzystano testy nieparametryczne ANOVA Kruskala-Wallisa, porównania wielokrotne oraz współczynnik korelacji Pearsona. Stwierdzono, iż poziom zadłużenia ma istotny wpływ na siłę ekonomiczną gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the relation between Economic Size Unit and debt level in agriculture farms, in which have conducted farming accountancy according to the FADN system. The period of farm investigation covers the years 2004-2007. Objects of research have been chosen on the basis of the continuity criterion during researched years. The aim of statistic analyses was identifying the differences between divided ESU groups and the level of debt according to non-parametric tests like ANOVA Kruskal-Wallis, multiple comparisons between groups and Pearson correlation index. The conducted research has helped to formulate the following conclusion that the level of debt coefficient has had essential influence on affiliation to ESU groups of farms, which suggested that an economic power of agriculture holding is related to the external financing sources. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barry P. J., Bierlen R. W., Sotomayor N. L. 2000: Financial structure of farm businesses under imperfect capital markets. American Journal of Agricultural Economics, no. 82(4), November, s. 920.
 2. Benjamin C., Phimister E. 2002: Does capital market structure affect farm investment? A comparison using French and British farm-level panel data. American Journal of Agricultural Economics, no. 84(4), November, s. 1116-1127.
 3. Czudec A. 2008: Wyposażenie w czynniki wytwórcze a konkurencyjność gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, s.104.
 4. Daniłowska A. 2007: Regionalne zróżnicowanie zadłużenia gospodarstw rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1, s. 94, 96.
 5. Goraj L., Osuch D., Suska M., Bańkowska K., Grabowska K., Madej P., Malanowska B., Smolik A., Żurakowska J. 2006: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim systemie FADN w 2005 roku. Wydawnictwo IERiGŻ-PlB, Warszawa, s. 10.
 6. Hill Т., Lewicki P. 2006: Statistics - Methods and Applications. Statsoft, Tulsa, USA, s. 389.
 7. Jensen M. 1986: Agency Costs ofFree Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, Papers and Proceedings, no. 76, s. 327.
 8. Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A. 2007: Statystyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 301.
 9. Mądra M. 2008a: Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 6, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 205.
 10. Mądra M. 2008b: Struktura kapitału oraz uwarunkowania jej kształtowania w gospodarstwach rolniczych. Equilibrium - Nauki Ekonomiczne, nr 1-2 (1), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 175.
 11. Mądra M. 2008c: Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w gospodarstwach rolniczych. Konkurencyjność gospodarki Polski. Adam Marszałek, Toruń, s. 310-311.
 12. Marcysiak A. 2008: Wielkość ekonomiczna gospodarstw jako element oceny ich pozycji konkurencyjnej. Roczn.Nauk. SERiA, t. X, z. 2, s. 172.
 13. Młynarski S. 2003: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATI-STICA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 61.
 14. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K. 2004: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, s. 9.
 15. Titman S. Wessels R. 1988: The determinants of capital structure choice. Journal of Finance, no 43(1), March, s. 16.
 16. Wasilewski M., Mądra M. 2009: Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym. Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Opracowania Naukowe "Przedsiębiorczość", Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 480, 465-474.
 17. Wasilewski M., Mądra M. 2008: Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 97-98.
 18. Zieliński M. 2008: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw wyspecjalizowanych na tle wielostronnych o wielkości 8-16 ESU. Rocz. Nauk. SERiA, tom X, zeszyt 3, s. 591.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu