BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boratyńska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju
Beer Market in Poland and Perspectives of Its Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 5-13, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Browarnictwo, Konsumpcja piwa, Rynek piwa
Brewing industry, Beer consumption, Beer market
Note
summ.
Abstract
Problem funkcjonowania browarów w kontekście zmian własnościowych, organizacyjnych i ekonomicznych jest szczególnie ważny w dobie globalizacji. Oznacza ona realizację przez firmy zarządzania opartego na konkurowaniu w skali międzynarodowej, którego efektem jest integracja różnych działań ekonomicznych, podejmowanych na całym świecie. W wyniku globalizacji zacierają się granice państw, kapitał przemieszcza się w skali świata, pochodzi on z różnych krajów. W wielkich korporacjach, które są silniejsze i bardziej efektywne gospodarczo od niektórych państw, w tym Polski, decyzje alokacyjne podejmowane są zgodnie z rachunkiem ekonomicznym. Kapitał lokowany jest tam, gdzie może przynieść największy zysk. W latach 90. następował stały wzrost udziału w rynku browarów z przeważającym kapitałem zagranicznym. W 2003 r. przypadało na nie ponad 90% produkcji piwa w Polsce. Należy podkreślić wkład przemysłu piwowarskiego w rozwój przemysłu spożywczego i polskiej gospodarki. W branży piwowarskiej bezpośrednio zatrudnionych jest około 15000 pracowników. Pośrednie zatrudnienie w przedsiębiorstwach kooperujących jest bardzo wysokie (np. w firmach zajmujących się dostawami do browarów zatrudnionych jest ponad 56000 osób, w sektorze detalicznym 23700 pracowników). Branża ta zapewnia także wysokie wpływy do budżetu państwa pochodzące z podatku akcyzowego i VAT. W związku z tym Autorka uznała, iż warto podjąć powyższą tematykę. Celem opracowania było dokonanie charakterystyki rynku piwa w Polsce oraz przedstawienie perspektyw jego rozwoju. (fragment tekstu)

In this article characteristic of the beer market in Poland has been presented. The Author concentrated on production and sales levels as well as consumption of beer per capita in Poland. It has also indicated main beer brands and market shares of largest companies. The Author has discussed excise tax issues emphasizing its significant impact on the beer industry. Moreover, main trends and perspectives of beer market development have been pointed out. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BORATYŃSKA K., 2006: Obciążenia podatkowe a konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1118, Tom 1, Wrocław.
 2. Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2009.
 3. DROŻDŻ J., Leaders of Food Sectors, Przemysł Spożywczy, nr 8, 2008 r.
 4. http://www.browary-polskie.pl/rynek_piwa/badania.php z dnia 10.07.2009
 5. http://www.browary-polskie.pl/rynek_piwa/wyniki_branzy.php z dnia 10.07.2009
 6. KUCHCIAK T., SADOWSKI A., 2003: Preferencje konsumentów piwa w Polsce. Badania ankietowe. "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 4.
 7. ŁAKOMY J., 2003: Lekki wzrost w piwie, Rynki Alkoholowe, nr 11 (104)
 8. OKRZESIK J., 2003: Brewing industry, Business News Poland, No 7.
 9. Polish Beverage Report, May 2009
 10. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2002 r., 2005, 2007 r., GUS, Warszawa
 11. Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 1990-1996, GUS, Warszawa
 12. Roczniki Statystyczne Przemysłu za lata 1998-2002 oraz 2008 r., GUS, Warszawa
 13. The Contribution Made by Beer to the European Economy. Employment, value added and tax, Ernst&Young Netherlands, Amsterdam 2006, s. 143
 14. Urban S., 2003: Postrzeganie piwa w Polsce. Perspektywy rozwoju rynku piwowarskiego., "Agro Przemysł", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu