BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego
The Development as Party of Strategy Floriculture Farm
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 23-38, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Przemysł kwiatowy, Strategia produkcji, Strategia rozwoju rolnictwa
Agriculture development, Flower industry, Production strategy, Agricultural development strategy
Note
summ.
Abstract
W perspektywie 25 lat nastąpi zmiana pokoleniowa w rolnictwie. Urzeczywistnianie jakiejkolwiek wizji rolnictwa będzie zatem zadaniem przede wszystkim młodych ludzi, którzy obejmują gospodarstwa i tych, którzy dopiero przygotowują się do zawodu rolnika. Od tego głównie jacy będą przyszli rolnicy, zależeć będzie tempo i zakres przemian oraz skuteczność przyjętej strategii rozwoju rolnictwa. Rolnicy przyszłości powinni charakteryzować się dwoma podstawowymi cechami: wiedzą i dążeniem do doskonałości i otwartości na zmiany oraz postawą przedsiębiorcy, akceptującego reguły rynku. (fragment tekstu)

Creating is a feature of human as well as development for economic activities. In the article refers to the development of floriculture farm in the context of their strategy on the market. The history of the farm owners provide the basis for a qualitative evaluation and diagnosis cycle of life Cammeron`s and Quinn was used to assess quantitatively. The effect of both methods was an indication of the current phase of farm life to achieve the objective of holding examinations of the prospective diagnosis with the use of farm life-cycle model organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALTKORN J. (red.) 1996: Podstawy marketingu. Wydawnictwo Instytut Marketingu, Kraków, s. 412.
 2. ANDELMAN A., MORRISON D.J. i SLYVOTZKY A.J. 2000: Strefa zysku, PWE, Warszawa.
 3. Cato Marcus Porcius 1965: O gospodarstwie wiejskim. Biblioteka Narodowa, seria II, nr 103, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków.
 4. CECOT A. 2004: Polski potencjał kwiaciarski, Hasło Ogrodnicze nr 5, Wyd. Hortpress, Warszawa.
 5. DOMAGALSKA-GRĘDYS M. 2008: The use of checklists method for an assessment of the stages of organization development. Economics Science For Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. Latvia. Primary and secondary production, consumption. Academy of Agricultural and Forestry Science of Latvia. Latvia University of Agriculture. No16. Jelgava, s. 44-49, ISSN 1691-3078.
 6. GIERYSZEWSKA G., ROMANOWSKA M. 2004: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 7. GUDOWSKI J. 2007: Rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego. (w:) Ekonomia rozwoju (red. Piasecki R.), PWE, Warszawa, s. 144-159.
 8. JÓŹWIAK 2008: Nowe warunki rozwoju rolnictwa. (w:) Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lata 2014-2020 (red. M. Kłodziński). IRWiR PAN. Warszawa, s. 205
 9. KOZIEŃ E.1999: Wykorzystanie metody "list kontrolnych' do diagnozowania rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 529, Kraków.
 10. MAJEWSKI E. 2005: Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. (w:) Polska wieś 2025. Wizja przyszłości (red. J. Wilkin). Wyd. Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich. Program Agro-Info, Warszawa, s. 85-87.
 11. MAJEWSKI E. 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa s. 102.
 12. PIASECKI R. (red) 2007: Ekonomia rozwoju. PWE. Warszawa.
 13. PRYMON M. 1994: Marketingowe zarządzanie fi rmą, Wydawnictwo Edukator, Częstochowa, s. 37 i n.
 14. QUINN E., CAMERON K. 1983: Organizational Life Cycles and Shirting Criteria of Effectivenes: Some Preliminary Evidence. (w:) Management Science, Vol. 29, No. 1, Jan.
 15. STABRYŁA A. 1996: Zarządzanie rozwojem fi rmy. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie s. 25.
 16. TOMCZAK 2008: Polskie przesłanki zmian WPR. (w:) Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lata 2014-2020 (red. M. Kłodziński). IRWiR PAN. Warszawa, s. 207-213.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu