BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczuk Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw branży spożywczej
Product Innovativeness of Industrial Enterprises on the Food Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 63-77, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Innowacyjność produktu, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Innowacje w opakowalnictwie, Analiza danych statystycznych
Product innovation, Agri-food company, Innovations in packaging, Statistical data analysis
Note
summ.
Abstract
Innowacyjność jest kluczem do konkurencyjności we wszystkich sektorach gospodarki. Stanowi ona siłę napędową rynku, jest narzędziem przedsiębiorczości, motorem postępu. Wymusza nowy wymiar konkurencji oparty na otwarciu na przepływ informacji oraz korzystanie z tych informacji. Istnieje ścisła zależność pomiędzy innowacyjnością gospodarki a innowacyjnością przedsiębiorstw - z jednej strony stopień innowacyjności firm decyduje o kierunkach i tempie rozwoju gospodarczego, z drugiej zaś innowacyjność gospodarki kształtuje strukturę i warunki współpracy miedzy podmiotami gospodarczymi. (fragment tekstu)

In the article the problem of product innovations in the food sector was described. In the first part, based on the literature data, chosen definitions and classifications of new products were presented, particularly taken into consideration food products. In the second part, the results of the Central Statistical Office (GUS) researches about product innovativeness in industrial enterprises manufacturing food products and beverages were presented. In the third chapter of the article, based on the results of the questionnaire research carried out on the sample of 149 enterprises, the main directions of product innovations on the food marked were presented. The results of both the desk and the field researches indicate that the low level of innovativeness is characteristic for food sector in Poland and that the main trends of food product changes are: changes in appearance of products and packages, improvement of health proprieties of food, changes of taste, and improvement of the comfort of products use. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALTKORN J. (red.): Podstawy marketingu. Inst. Marketingu, Kraków 1992
 2. Bartnicki M.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997.
 3. BIAŁECKI K.: Podstawy marketingu. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2002.
 4. DEKKER M., LINNEMANN A.R.: Product development in the food industry. W: Innovation of Food Production Systems. Product Quality and Consumer Acceptance, Wageningen Pers, Netherlands 1997, s. 70-71.
 5. DIETL J.: Marketing, PWE, Warszawa 1985.
 6. GRIFFIN R.W.: Podstawy zarządzani organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2004-2004, Wyd. GUS, Warszawa 2008.
 8. HAFFER M.: Determinanty strategii produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 9. FIGIEL S., KOZŁOWSKI W., PILARSKI S.: Marketing w agrobiznesie - marketing produktów żywnościowych, cz. II., Wyd. Uniwersytetu Wrmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 10. KOTLER PH.: Marketing Management, Prentice Hall International New Jersey 2000.
 11. KRAWIEC F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 12. MARYJASIK-PEJAS R.: Kształtowanie innowacyjności produktów żywnościowych poprzez sposób ich pakowania, prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1116, s. 120-127.
 13. Nauka i technika w 2007, Wyd. GUS, Warszawa 2009.
 14. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd. Eurostat/OECD, 2008 http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
 15. ROCKWELL J.R., PARTICELLI M.C.: New product management for the 1980's, Booz, Allen, & Hamilton, Inc., New York 1982.
 16. RUTKOWSKI I.P: Rozwój nowego produktu w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań. Marketing i rynek, 5, 2004, s. 7-15.
 17. STAWASZ E: Innowacje a mała firma. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999. Wrocław 2007, s. 120-129.
 18. SURMACKA-SZCZEŚNIAK A.: Tekstura. W: Opracowanie nowych produktów żywnościowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1995, s. 195-206
 19. TUORILA H.: Keeping up with the change - consumers responses to new and modified foods. Food Chain 2001, Program Abstracts, s. 39.
 20. URBAN R.: Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej - konkurencyjność i szanse rozwojowe Roczniki Naukowe SERiA t. VII. z. 7, s. 240-248.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu