BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska)
Title
Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim
Provincial Differentiation of Investment Value in Polish Farming
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 79-89, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zróżnicowanie regionalne, Inwestycje w rolnictwie, Finansowanie inwestycji, Analiza regionalna
Regional diversity, Investments in agriculture, Investment financing, Regional analysis
Note
summ.
Abstract
Polskie rolnictwo charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska można zaliczyć: uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i historyczne. Szczególnie duże dysproporcje widoczne są pomiędzy północno - zachodnią, a południową częścią kraju. Także w przypadku nakładów inwestycyjnych w rolnictwie uwidacznia się regionalne zróżnicowanie. Analiza zróżnicowania regionalnego rozwoju rolnictwa pozwala wnioskować o przyczynach tych różnic oraz umożliwia wyodrębnić narzędzia, które mogą ograniczyć dysproporcje pomiędzy regionami. Celem pracy było zaprezentowanie i ocena zróżnicowania regionalnego nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 2002-2007. (fragment tekstu)

This work presents and evaluates provincial differentiation of investment value in Polish farming in years 2002-2007. Big regional differentiation of investment value has been observed. Following provinces: Wielkopolskie, Zachodnio-Pomorskie, Opolskie, Warminsko-Mazurskie and Lubuskie are characterized by much higher investment activity than the remaining provinces of the country. This disproportion of investment value between the two groups of provinces is significant especially when calculating the value of investment per one farm or per one person working on the farm. Such big differentiation has resulted in polarization of farms in Poland and if such tendency continues, the disproportions are expected to grow. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. HYDZIK P., SOBOLEWSKI M.: Komputerowa analiza danych społeczno - gospodarczych. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 1-248.
  2. MAJEWSKI J.: Regionalne zróżnicowanie skupu mleka w Polsce oraz czynniki je determinujące. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom VII, zeszyt 5, Warszawa - Poznań 2005, s. 56-60.
  3. MIKOŁAJCZYK J.: Regionalne zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 2000-2005. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, zeszyt 2, Warszawa - Poznań - Lublin 2008, s. 184-187.
  4. STANISZ A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków 2007, s. 122.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu