BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Tomasz (Akademia Podlaska w Siedlcach), Marcysiak Agata (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Zakres zróżnicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw o różnym typie produkcji
Differentiation of Output and Economic Results of Farms Conducting Different Types of Production
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 202-208, tab., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produktywność, Efektywność
Arable farm, Productivity, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Typ rolniczy stanowi jedno z kryteriów używanych dla charakteryzowania gospodarstwa rolnego w UE. Jest on określany na podstawie udziału poszczególnych działalności w tworzeniu ogólnej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM -Standard Gross Margin) gospodarstwa. Celem opracowania jest ukazanie zakresu zróżnicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw o różnym typie produkcji. Do oceny efektywności gospodarowania w poszczególnych typach gospodarstw posłużono się produktywnością i dochodowością ziemi, pracy i kapitału. (abstrakt oryginalny)

An agricultural type constitutes one of criteria used to characterize the agricultural farm in the EU. It is determined on the basis of the share of individual activities in contributing to the total value of a farm's Standard Gross Margin (SGM). The purpose of this study is the attempt to show Differentiation of output and economic results of farms conducting different types of production. Land, labour and capital productivity and profitability were utilized to assess management effectiveness at individual types of farms. The range of differentiation the productive and economic results farms at differentiating types of production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difrn, Warszawa, s. 34-41.
  2. Klepacki B. 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 124-126.
  3. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
  4. Metodologia SGM "2002" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. 2005: IERiGŻ, Warszawa, s. 22-35.
  5. Skarżynska A., Ziętek I. 2006: Standardowa nadwyżka bezpośrednia "2002" i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(306), s. 49.
  6. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2007 roku. 2008: IERiGŻ, Warszawa, s. 7-9.
  7. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, s. 99-105
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu