BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Specyficzne uwarunkowania prowadzenia gospodarstw przez młodych rolników
Specific Conditions for Farm Management by Young Farmers
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 149-160, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Inwestycje, Rozwój rolnictwa
Arable farm, Investment, Agriculture development
Note
summ.
Abstract
Powszechnie znane trudności strukturalne polskiego rolnictwa są głównie związane z niekorzystną strukturą agrarną i społeczno-zawodową, np. z nadmiernym rozdrobnieniem gospodarstw, wadliwym rozłogiem, niskim poziomem kwalifikacji siły roboczej, małą skłonnością do zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych oraz dostosowywania się do wymagań rynku. Jest ważna przesłanka by w procesie modernizacji rolnictwa i jego dostosowań do struktur i standardów UE wspierać i wspomagać w sposób szczególny ludzi młodych, którzy pozostając w gospodarstwie mogą w krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające im skutecznie zarządzać produkcją. To właśnie stosunkowo duża liczba młodych rolników jest jedną z korzyści komparatywnych polskiego rolnictwa w stosunku do krajów Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The project aimed at studying basic functional conditions for farms managed by young farmers. It showed that young farmers have been active and susceptible to changes, with consequential farm modernization. In their own opinions, the most important internal barriers in farm development are the shortage of own financial means, too small farm area and poor farm outfit with fixed assets. The most often indicated major factors dominating among external, farm-independent barriers were: too high prices of essential farm-production necessities, inflow of food products from abroad and problems experienced in sales of farm products and services. For an effective farm modernization process, young farmers need support from the institutional environment, including that by advisory and financial institutions, payment agencies, non-governmental organizations and local self-governments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BRODZIŃSKI Z. (red.). Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
  2. CZUDEC A., KATA R., MIŚ T., ZAJĄC D. (red.). Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
  3. DZIEMIANOWICZ R.I., PRZYGODZKA R. Instrumenty wspierania przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa, [w:] J. Sikorski (red.), Fundusze unijne a rozwój gospodarski polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
  4. KLEPACKI B. Tendencje zmian w zatrudnieniu i liczbie gospodarstw o zróżnicowanym obszarze w państwach Unii Europejskiej w latach 1990-2003. Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII, z. 4, Warszawa, Poznań 2006.
  5. KOWALCZYK S. Przesłanki zmian strukturalnych w rolnictwie, Ekonomista, nr 3, 1993, s. 350-351.
  6. MIŚ T. Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), IRWiR PAN Warszawa 2008, s. 130-141.
  7. PRZYGODZKA R. Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
  8. TOMCZAK F. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR, PAN, Warszawa 2006.
  9. WOŹNIAK A. Kanały przepływu informacji i ich skuteczność w procesie innowacyjno-decyzyjnym rolników. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 47, Wyd. SGGW, Warszawa 2002, s. 131-141.
  10. ZIĘTARA W. Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. Wieś Jutra, nr 10(87), 2005, s. 42-43.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu