BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sass Roman (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie)
Title
Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15
Polish Milk Farms Against a Background of Member States UE-15
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 209-224, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Mleczarstwo, Koszty produkcji, Dochody gospodarstw domowych
Arable farm, Dairy, Production costs, Household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy analizowano dochody polskich gospodarstw mlecznych o wielkości ekonomicznej 8<16 ESU, 16<40 ESU, 40<100 ESU za lata 2004-2006 na tle gospodarstw UE-15. Znacznie niższe koszty produkcji w Polsce świadczą o dużej konkurencyjności gospodarstw nastawionych na produkcję mleka, a ponadto polskie gospodarstwa mleczne charakteryzują się większymi możliwościami rozwojowymi, co przejawia się zdecydowanie wyższym poziomem realizowanych inwestycji netto oraz wyższymi wskaźnikami odtworzenia i przyrostu środków trwałych. (abstrakt oryginalny)

The problem of incomes of Polish farms against a background of UE-15 farms has been analyzed in the study. Deliberations concern farms of the economic size 8-16, 16-40 i 40-100 ESU for the years 2004-2006. The volume of incomes from a farm and differentiation of the income situation in individual EU Member States were analyzed. Moreover, the costs of production, intensity of production and the level of investments were analyzed. The conducted studies made it possible to form the conclusions concerning the income situation of farms in Poland in comparison with the states of the longest seniority in EU. The predominance of Polish farms over the EU-15 farms results mainly from the lower costs of production. Considerably lower costs of production in Poland prove high competitiveness of farms predisposed towards milk production. Moreover, from the conducted studies it results, that milk farms in Poland are characterized by bigger development opportunities, what is shown in decisively higher level of realized net investments and higher rates of reconstruction and increment of fixed assets. However, one should take into account the fact of limitations resulting from the conducted analyses, as three years is a too short period of time to come to too far reaching conclusions, moreover in the years 2004-2006 there were in Poland good economic conditions for milk producers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 217-224.
  2. Gill S. 2007: Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu mleczarskiego w obliczu zmian - konkurencyjności polskiego mleczarstwa w UE po 2013 roku - podejście mikroekonomiczne. [W:] Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wydawnictwo ZPPM, Warszawa, s. 46-54.
  3. Józwiak W., Mirowska Z. 2006: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, nr 35, s.19-26.
  4. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2006: Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w krajach UE. [W:] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. IBMER, Warszawa, s. 289-294.
  5. Rembeza J., Seremak-Bulge J., Hryszko K. 2005: Ceny, ich relacje oraz transformacja na rynku mleka. [W:] Rozwój rynku mleczrskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Program wieloletni 2005-2009. IERiGŻ, Warszawa, nr 21, s. 204-2008.
  6. Runowski H. 2006: Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93. z. I, s. 15-24.
  7. Seremak-Bulge 1 2009: Liberalizacja WPR oraz likwidacja kwot mlecznych po 2014 r. to szansa dla polskiego mleczarstwa czy zagrożenie? [W:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. SGGW, Warszawa, s. 85-97.
  8. Świetlik B., Seremak-Bulge J. 2005: Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa mleka. [W:] Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. IERiGŻ - PIB, Warszawa, nr 21, s. 41-53.
  9. Szajner P., Szczególska M. 2007: Stan polskiego mleczarstwa na tle pozostałych krajów członkowskich UE i świata. [W:] Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wydawnictwo ZPPM, Warszawa, s. 30-45.
  10. Ziętara W., 2007: Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności jednostkowej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z. 2, s. 27-31.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu