BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Główne czynniki oddziałujące na zmiany ekonomiczno-organizacyjne w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 1989-2009
Main Factors Influence on Economic-Organizational Change in Polish Milk Farms in 1989-2009
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 225-235, tab., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Produkcja mleka, Ekonomika rolnictwa, Ceny produktów rolnych
Milk production, Agricultural economics, Agricultural prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Lata 1989-2009 to czas głębokich przemian w polskiej gospodarce i sektorze mlecznym. Po okresie załamania się produkcji i skupu mleka w latach 19901995, stopniowo produkcja i przetwórstwo mleka zaczęło się odbudowywać. Nastąpiła poprawa konkurencyjności cenowej mleka w stosunku do innych produktów rolniczych. Najbardziej korzystnym okresem w tym aspekcie był 2005 rok. Największy wpływ na proces zmian w gospodarstwach mlecznych miały mleczarnie, głównie przez sposób ustalania cen za mleko. (abstrakt oryginalny)

Last 20 yarest there've been observed diminishing changes in Polish economy and the milk sector. After period decrease of milk production in years 1990-1995, gradually the production and the processing of milk started rebuilding. The price competitiveness of milk began improving in relation to different products. Year 2005 was the most profitable period for milk production. Creameries the most influenced on change in milk farms. They influenced the way of calculating for milk the price. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://www.lex.com.pl/serwis/mp/2009/0112.htm
 2. Krawiec E 2007: Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 3. Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D., Fałkowski I 2007: Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce - przyczyny i skutki. RNR seria G - ekonomika rolnictwa, Tom 94, Zeszyt 1.
 4. Niewęgłowska A. 1996: Koncepcja "zarządzania przez jakość" na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Praca magisterska. SGGW, Warszawa.
 5. Parzonko A. 1996: Analiza spółdzielczości mleczarskiej na terenie województwa białostockiego na przykładzie spółdzielni mleczarskiej "Bielmlek" w Bielsku Podlaskim. Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
 6. Rynek mleka - stan i perspektywy. Analizy rynkowe 1999-2009. IERiGŻ, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 2005, 2008: GUS, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 1998, 2001: GUS, Warszawa.
 9. Seremak-Bulge J. 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Program Wieloletni 21.2005: IERiGŻ, Warszawa.
 10. Sych-Winiarek J. 2007: Rynek mleka w roku 2007. Biuletyn Informacyjny ARR nr 11, ARR Warszawa.
 11. Sych-Winiarek J. 2009: Krajowy rynek mleka 2008/2009. Biuletyn Informacyjny ARR nr 5 (maj). ARR Warszawa.
 12. Tomczak F. 1994: Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Wyd. SGH, Warszawa.
 13. Woś A. 2002: Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 14. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 15. Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa - wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, z. 73. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu