BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliszkiewicz Joanna Olga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Liczba szkół wyższych a rozwój województw
The Number of Higher Education Institutions and the Development of Provinces
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 161-170, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Rozwój regionalny, Kapitał ludzki, Aktywność ekonomiczna, Innowacyjność
Higher education, Regional development, Human capital, Economic activity, Innovative character
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące w otoczeniu stawiają przed uczelniami wyższymi nowe wyzwania, m.in.: dążenie do poprawy swojej pozycji, zwiększanie atrakcyjności i użyteczności programów kształcenia i badań, podnoszenie ich jakości, wdrażanie profesjonalnych metod zarządzania. Osiągnięcie sukcesu w procesie budowania gospodarki innowacyjnej i konkurencyjnej, określanej mianem gospodarki opartej na wiedzy, zależy m.in. od sprawności funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz jakości kształcenia i badań. Wartość rynkowa organizacji w dużej mierze jest zależna od poziomu kapitału ludzkiego, który powinien być dobrze wykształcony. Współcześnie kapitał ludzki jest jednym z podstawowych czynników rozwoju. Inwestycje w kapitał ludzki stanowią pierwszy warunek i przesłankę wejścia na drogę trwałego wzrostu gospodarczego. Poziom wykształcenia kapitału ludzkiego decyduje o zdolności danego społeczeństwa do adaptacji kapitału finansowego i przetwarzania go w dobra i usługi. Celem artykułu jest sprawdzenie zależności pomiędzy liczbą szkół wyższych (również studentów i absolwentów) a aktywnością ekonomiczną, ilością podmiotów gospodarczych, wysokością wynagrodzeń, wysokością nakładów na inwestycję i działalność B+R oraz stopą bezrobocia w poszczególnych województwach. (fragment tekstu)

In our times the human capital is one of basic development factors. Investments in human capital is the first step of going the way of the long-lasting growth in the economy. The level of education of the human capital is deciding on the ability of the given society to the adaptation of the financial capital and changing it into goods and service. The purpose of the article is checking the relation between the number of higher education institutions (also of students and graduates) with the economic activity, the amount of enterprises, the amount of the remuneration, the amount of the expenditure on investment and B+R and the unemployment rate in individual provinces. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BALLAY J.F., Capitaliser et transmettre les savoir-faire de l'enterprise, Eyrolles, Paris 1997.
 2. BOROWIECKI R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa - Kraków 2003.
 3. CZERSKA M., RUTKA R., Opis dla sukcesu. Zastosowanie, zawartość i procedura tworzenia opisów stanowisk pracy jako narzędzi ZZL, "Personel", nr 3, 2003.
 4. DAVENPORT T., PRUSAK L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 5. HOFSTEDE G., Cultures and organizations, Software of the mind, McGraw - Hill 1997.
 6. JAKUBÓW L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Seria: Monografie i Opracowania, nr 137, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 7. JANOWSKA Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
 8. KOSSOWSKA M., SOŁTYSIŃSKA I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 9. KOŻUCH B., Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 12, Warszawa 1998.
 10. MILEWSKI R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1994, s. 137.
 11. KRÓLA H., LUDWICZYŃSKI A., (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2007.
 12. KWIATKOWSKI S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
 13. LOUART P., Kierowanie kompetencjami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995.
 14. MARCINIAK S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 15. Materiały z GUS, Internetowa baza danych i Rocznik Demograficzny, Warszawa 2008, www. stat.gov.pl
 16. MAYO A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 17. OLEKSYN T., Praca i płaca w zarządzaniu, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1997.
 18. PALISZKIEWICZ J.O., Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo Profesjonalne Alpha Pro, Ostrołęka 2005.
 19. PENC J. Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 20. PENC J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 21. PROBST G., RAUB ST., ROMANHARDT K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 22. SKRZYPEK E., Czynniki sukcesu firmy przyszłości funkcjonującej w warunkach ekonomii wiedzy, w: Future 2002, Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Materiały z konferencji naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2002.
 23. SKRZYPEK E., Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, "Problemy Jakości", nr 11,1999.
 24. STROJNY M., Zarządzanie wiedzą, "Przegląd Organizacji", nr 2, 2000.
 25. THIERY D., SAURET C., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu