BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spaltabaka Edyta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekonomiczne aspekty alternatywnych kierunków chowu zachowawczych ras bydła na przykładzie bydła polskiego czerwonego
Economic Aspects of Alternative Ways of Protective Cattle Reaping Illustrated with Polish Red
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 244-255, tab., bibliogr. 8 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja mleka, Dochody rolnicze, Badania naukowe
Arable farm, Milk production, Farm household income, Scientific research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce ochroną objęte są cztery rasy bydła: polska czerwona, białogrzbieta, polska czarno-biała i polska czerwono-biała. Pomimo, iż wszystkie te rasy charakteryzują się kombinowanym typem użytkowym utrzymywane są w celu produkcji mleka. Kierunek mięsny został przez rolników zapomniany, a jest to niewykorzystany potencjał i szansa na dalsze spopularyzowanie tych ras. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, iż chów mamkowy nie jest ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla kierunku mlecznego i pozwala na uzyskanie znacznie niższego dochodu z gospodarstwa. Wiele jego form jest nieopłacalnych. (abstrakt oryginalny)

There are four protected cattle breeds in Poland: Polish Red, białogrzbieta, Polish Black-White and Polish Red-White. Although all of these breeds can be reared as a dairy or beef cattle, they are reared in order to milk production. The other way of rearing (as a beef cattle) has been forgotten by farmers, however, this is an unexploited potential and opportunity for further popularization of these breeds. The study shows that rearing system named as suckling cows is not economically reasonable alternative to the milk production and there is apossibility to get much lower farm income. Many of its forms is unprofitable. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Główny Urząd Statystyczny (GUS): http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm dostęp z 14.07.2009 r.
  2. Jasiorowski H. (red.). 1972: Użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
  3. Kaczmarek A. (red.). 2005: Hodowla bydła. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
  4. Katalog norm i normatywów. 1999: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Majewska A. 2006: Ochrona zasobów genetycznych bydła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiadomości Zootechniczne, R. XLIV (2006), 4: 3-8.
  6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Program rolnośrodowiskowy [www.arimr.gov.pl/ pliki/66/0/0/Zalacznik_10.pdf].
  7. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  8. Żółkowski J., Przysucha T. 2005: Praktyczne porady dla hodowców bydła. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu