BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radwan Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wadoń Aleksander (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Usługi mechanizacyjne w gospodarstwach rodzinnych w Polsce - aspekty ekonomiczne i organizacyjne
Mechanization Services on Family Farms in Poland - Economic and Organizational Aspects
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 256-264, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Mechanizacja rolnictwa, Usługi
Arable farm, Agricultural mechanization, Services
Note
Opracowano w ramach Grantu MNiSW Nr NN112131933
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie zawiera analizę wielkości i struktury nabywanych usług mechanizacyjnych przez gospodarstwa rodzinne położone w czterech różniących się warunkami społeczno-ekonomicznymi regionach kraju. Materiał empiryczny pochodzi z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie 555 gospodarstw. Określono czynniki wpływające na zróżnicowany popyt na usługi w zależności od obszaru gospodarstw, wyposażenia w ciągniki i maszyny rolnicze oraz poziomu rozwoju techniczno-ekonomicznego rolnictwa. Praca zawiera także analizę struktury podmiotowej usług - najmu prywatnego, pomocy sąsiedzkiej i usług świadczonych przez jednostki kółek rolniczych. Analiza wykazała zróżnicowanie w poziomie nabywanych usług mechanizacyjnych i w jej strukturze, warunkowane poziomem rozwoju rolnictwa i wzajemnymi relacjami czynników wytwórczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the scale and structure of mechanization services purchased by family farms situated in four regions of Poland differing with their socio-economic conditions. The basis for the article were the results of empirical research conducted on a representative group of 555 farms. Determined were the factors affecting the diversified demand for services depending on the farm area, the numbers of tractors and farm machinery and technical economic level of agriculture. The work contains also an analysis of subject structure of services - private hire, neighbourly help and services provided by the agricultural circle units. The analysis revealed diversification of the level of purchased mechanization services and in its structure conditioned by the level of agriculture development and interrelations of production factors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Klementowski A. 2003: Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Wyd. IERiGŻ, Warszawa, nr 23, s. 22-33.
  2. Muzalewski A., Olszewski T. 2000: Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn rolniczych. Wyd. IBMER, Warszawa.
  3. Pociecha J. 1987: Taksonomiczne metody wyboru typowych województw ze względu na podstawowe cechy ekonomiczno-rolnicze. COOiPwR, Kraków, maszynopis s.1-8
  4. Radwan A. 1997: Usługi mechanizacyjne w gospodarstwach chłopskich - regionalne różnice i tendencje. Wyd. SERiA i AR w Szczecinie, s. 849-858.
  5. Radwan A. 2001: Usługi produkcyjne w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych. ZN AR w Krakowie, Rozprawy z. 272.
  6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2008: Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR MRiRW, Warszawa, nr 33, s. 17-22.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu