BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojcieszkiewicz Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego a wielkość organizacji w świetle badań absolwentów SP PRE-MBA MiTM przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW
The Level of Advanced in Strategic Management Related to Size of Company in Aspect of SP PRE-MBA MiTM Graduates Research of the Faculty at Economic Sciences of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 171-183, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Badania ankietowe, Absolwenci szkół wyższych
Strategic management, Questionnaire survey, Higher education graduates
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o poziom zarządzania strategicznego w polskich organizacjach oraz weryfikacja jego zróżnicowania w zależności od skali organizacji na podstawie opinii uzyskanych od wybranej grupy respondentów. Przyjęto dwie hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza badawcza zakłada, że praktyka zarządzania strategicznego w badanych organizacjach odbiega od zaleceń literatury przedmiotu. Druga hipoteza zakłada, że poziom zawansowania procesu zarządzania strategicznego (rozumiany jako stopień zgodności praktyki z zaleceniami teorii) jest związany dodatnią relacją z wielkością organizacji. (fragment tekstu)

This paper try to identify the level of strategic management process in the Polish organizations and the scope of differences in this level accordingly to the size of organization. Research based on opinion of selected responders group shows that practices of strategic management differs from state of the art presented in the literature. Research shows also that these practices are more advanced in bigger organizations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALLAIRE Y., FIRSIROTU M.E., Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000.
 2. ANSOFF H.I., The State of Practice in Planning Systems, Sloan Management Review, Winter 1977.
 3. ANSOFF H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 4. AUGUSTYNIAK S., Z GROM-u na Ziemię, CEO. Magazyn Top Menedżerów, Listopad 2004.
 5. De WIT B., MEYER R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 6. GHEMAWAT P., Strategy and the Business Landscape, Addison Wesley Longman, Reading 1999.
 7. http://portalwiedzy.onet.pl/62740,,,,Perykles,haslo.html.
 8. http://onepress.pl/autorzy/suntzu.htm.
 9. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, January-February, 1996.
 10. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Arthur Andersen, Warszawa 2001a.
 11. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa 2001b.
 12. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategy Maps, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 13. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Alignment, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 14. KAPLAN R.S., NORTON D.P., The Execution Premium, Harvard Business School Press, Boston 2008.
 15. NAIR M., Essentials of Balanced Scorecard, John Wiley & Sons, New Jersey 2004.
 16. NIVEN P.R., Balanced Scorecard Step-By-Step, John Wiley & Sons, New York 2002.
 17. NIVEN P.R., Balanced Scorecard Diagnostics, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
 18. OBŁÓJ K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 19. PIETRZAK M., Proces zarządzania strategicznego, Przegląd Mleczarski nr 4 2008.
 20. PORTER M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1998.
 21. ROMANOWSKA M., Strategia rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 1998.
 22. SMITH R., Business Process Management and the Balanced Scorecard, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
 23. Strategia. Opracuj i zastosuj najlepszą strategię dla swojej fi rmy, Seria Harvard Business Essentials, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2007.
 24. THOMPSON A.A., STRICKLAND A.J., Strategic Management, IRWIN, Homewood 1990.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu