BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicki Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przemiany w gospodarstwach owczarskich w Polsce
The Changes in Sheep Farms in Poland
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 265-272, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Polityka rolna, Produkcja mięsa
Arable farm, Agricultural policy, Production of meat
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wielkość pogłowia owiec zależy od polityki rolnej prowadzonej w zakresie produkcji owczarskiej. W okresach sprzyjających następował wzrost liczebności owiec. W szczególności taka sytuacja miała miejsce do 1986 r. Później produkty uzyskiwane z owiec straciły na ważności, nastąpił spadek pogłowia, z którym wiązały się zmiany w liczbie gospodarstw zajmujących się produkcją owczarską. Udział owiec utrzymywanych w sektorze prywatnym, w tym w gospodarstwach indywidualnych wzrósł do ponad 90%. Zmniejszeniu ulegało wsparcie krajowe dla gospodarstw, co powodowało spadek opłacalności i mniejsze zainteresowanie produkcją owczarską. Na rynku pozostały gospodarstwa produkujące mięso jagnięce. Dla tych przedsiębiorstw bardzo ważne wydaje się stworzenie krajowego rynku mięsa jagnięcego. (abstrakt oryginalny)

In the paper changes in sheep farms in Poland was presented. The research data used in the article were taken from GUS, IERiGŻ-PIB and farms in region Podlasie. Agricultural policy influence on sheep population and number of sheep farms. In 1986 year were around 5 million sheep. Economic situation on sheep producer were very good. Crisis has caused decrease price and demand of wool in Poland. Sheep population has decreased in 2001 year to 331 thousands. In XXI century in private sector were over 90% sheep population. The big influence of sheep farms have got profitability. Sheep meat promotion in Poland can cause growth economic results and number of sheep farms in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksander E. 1999: Wełny na rynku głównych producentów. [W:] Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 2. Berdychowska G., Niemczyk J., Szklarski L.T. 2004: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju owczarstwa po akcesji do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem stanu i sytuacji tego sektora na Mazowszu. Biuletyn owczarski Polskiego Związku Owczarskiego, Warszawa.
 3. Niżnikowski R. (red.). 2003: Chów i hodowla owiec. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Hodowla owiec i kóz w Polsce w 1987 roku. 1988: Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, Warszawa.
 5. Hodowla owiec i kóz w Polsce w 1993 roku. 1994: Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, Warszawa.
 6. Hodowla owiec i kóz w Polsce w 2004 roku. 2005: Polski Związek Owczarski, Warszawa.
 7. Hodowla owiec. 1998: Praca zbiorowa pod red. prof. Wójcikowskiej-Soroczyńskiej M. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 8. Klepacki B. 2005: Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych, red. Niżnikowski R. TWIGGER Warszawa.
 9. Niżnikowski R. 1994: Chów owiec. PWRiL, Warszawa.
 10. Owce w Polsce. 1986: PWRiL, Warszawa.
 11. Roczniki Statystyczne 1987-2008: GUS, Warszawa.
 12. Rokicki T. 2005: Gospodarstwa owczarskie w okresie i po transformacji gospodarczej. [W:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. Wieś Jutra, Warszawa.
 13. Rokicki T. 2006: Produkcja a handel zagraniczny mięsem jagnięcym w Polsce. Rzeźnik Polski, nr 8/85. Przedsiębiorstwo Prywatne "Lider", Racibórz.
 14. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich 2002. 2003: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu