BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Runowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku
Tendencies in Ctanges of Organization and Economics of Agricultural Enterprises on Ttte Example of Case Study
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 273-283, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Ekonomika przedsiębiorstwa, Modernizacja rolnictwa, Restrukturyzacja zatrudnienia
Agricultural enterprises, Business economics, Modernization of agriculture, Employment restructuring
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku. Do badań wybrano przedsiębiorstwo, które w warunkach rynkowego systemu gospodarczego napotkało trudności w zapewnieniu pozytywnego wyniku finansowego, a następnie po wdrożeniu programu dostosowawczego, stało się efektywnym, zdolnym do rozwoju przedsiębiorstwem. Wskazano na ważniejsze kierunki wprowadzonych dostosowań oraz ich efekty. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to describe the tendencies in changes of organization and economics of agricultural enterprises based on the case study example. The researches have been conducted based on the selected enterprise, which under the market conditions faced financial problems, which were solved after implementing restructuring program. Thanks to that the enterprise started to grow. The paper points out the most important directions of changes and their effects. Especially the radical restructuring of employment, modernization of technical backup and simplification of the structure as well as progress in plant and animal productions and improvement of financial situation were shown. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrarbericht derBundesregierung. 2002: Bonn.
 2. Griffin R.W. 1999: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Informacja o stanie hodowli roślin i nasiennictwa oraz hodowli zwierząt w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych. Raporty za lata 1993-2008.
 4. Kierul Z. 1983: Państwowe gospodarstwa rolne w warunkach reformy gospodarczej. [W:] Przedsiębiorstwo rolnicze w warunkach reformy gospodarczej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Manteuffel R. 1976: Wielkość gospodarstwa i przedsiębiorstwa. LSW, Warszawa.
 6. Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX wieku i na początku XXI stulecia. Agricola, nr 33 - suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Penc J. 2001: Nadzór korporacyjny a system strategiczny firmy. Maszynopis. Instytut Zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź.
 8. Roczniki Statystyczne GUS.
 9. Runowski TL 1994: Koncentracja produkcji zwierzęcej. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 10. Runowski TL 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Runowski TL 2002: Tendencje zmian w rolnictwie polskim. [W:] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Red. nauk. B. Klepacki i G. Czerewko. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 12. Runowski TL 2004: Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3.
 13. Runowski TL, Maniecki F. 1997: Zmiany w technologiach chowu bydła mlecznego (na przykładzie krajów zachodnioeuropejskich). [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Wagner P. 2002: Anpassungsstrategien spezialisierter Marktfruchtbetriebe in Hinblick auf mögliche Veränderungen der EU-Agrarreform [www.weihenstephan.de/iu/veroeff/veroe45.htm].
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu