BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ruchniewicz Artur (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Opłacalność produkcji mleka przy różnych systemach chowu w przedsiębiorstwie rolnym
Profitability of Milk Production in Different Livestock Keeping Systems in an Agricultural Enterprise
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 284-292, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Produkcja mleka, Koszty produkcji, Ocena opłacalności produkcji, Przedsiębiorstwo rolne
Milk production, Production costs, Estimation of profitability production, Agricultural enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule określono opłacalność produkcji mleka przy różnych systemach chowu w przedsiębiorstwie rolnym. Zbadano kształtowanie się przychodów i kosztów produkcji mleka, nadwyżkę bezpośrednią wraz z amortyzacją na I krowę oraz na 100 l mleka, a także strukturę kosztów produkcji mleka dla systemu tradycyjnego i nowoczesnego. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the organizational changes, introduction of new technology as well as profitability of milk production in different livestock keeping systems (traditional and modern) in the chosen agricultural enterprise. It shows that in the researched farm in both systems revenues as well as costs of the production increased. The dynamics of increase of income from sale was higher in the modern system then in traditional, accordingly 71% v.s. 26%. In the modern system the dynamics of increase of production's costs was much lower then in the traditional, i.e. 5% v.s. 10%. Thus, the paper argues that the costs of production of 1 liter of milk in the modern system decreased, while in the traditional system increased. In both systems in the costs structure the highest share have costs of fodders, costs of heard renovation as well as labour costs. Introduction of new technology into the livestock keeping besides increase of profitability and decrease of labour-consumption is also important due to new and more strict requirement concerning sanitary standards and animal welfare. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Augustyńska-Grzymek I. i in. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych (według standardów Unii Europejskiej). Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
  2. Janasz W., Kozioł K. 2007: Determinanty działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
  3. Klepacki B. 1997: Technologia produkcji a gospodarstwo rolnicze (ujęcie teoretyczne). [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Majewski E. 1997: Postęp w rolnictwie. [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
  5. Roczniki statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2008: GUS, Warszawa.
  6. Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
  7. Runowski H. 2002: Tendencje zmian w rolnictwie polskim. [W:] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90., red. nauk. B. Klepacki i G. Czerewko. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
  8. Runowski H. 2005: Podstawy rachunku ekonomicznego w produkcji zwierzęcej. [W:] Nowoczesny chów i hodowla zwierząt gospodarskich. IGiHZ PAN, Jastrzębiec.
  9. Runowski H., Maniecki F. 1997: Zmiany w technologiach chowu bydła mlecznego (na przykładzie krajów zachodnioeuropejskich). [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  10. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Wyd. CIM, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu