BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Przedsiębiorstwo spółdzielcze - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju
Cooperative Company - Previous Experience and Directions of Development
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 293-301, tab., bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Spółdzielczość, Konkurencja, Globalizacja
Cooperative movement, Competition, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano znaczenie sektora spółdzielczego w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych. Scharakteryzowano kondycji polskiej spółdzielczości po 1990 roku oraz nakreślono kierunki transformacji polskich spółdzielni. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka upatruje słabość tego sektora głównie w istniejącym mało elastycznym prawie i tradycyjnym sposobie zarządzania przedsiębiorstwami spółdzielczymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the importance of the cooperative sector in the economy of economically advanced countries. It describes the condition of the Polish cooperative movement after 1990 and indicates the directions of transformation of the Polish cooperative companies. On the basis of the conducted research the author associates the weakness of the sector mainly with the current law - which is not very flexible - and the traditional method of managing the cooperative companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodziński M. 1999: Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce. SIB, Warszawa.
 2. Brzozowski B. 2003: Spółdzielczość wiejska (wybrane zagadnienia). Wyd. AR, Kraków.
 3. Deshais G. 1986: La sociéte de capiteaux, la cooperative, les enterprises de ľéconomie sociale et la théorie de l'agence. Economie de Gestion Agro-Alimentaire, nr 1, Paris.
 4. Harris A., Stefanson B., Fulton M. 1996: New generation cooperatives and cooperatives theory. Journal of cooperatives, nr 11, s. 15-28.
 5. Kukliński A. 2001: Globalizacja w XXI w. WSUiB, Warszawa.
 6. Materiały Krajowej Rady Spółdzielczej. 2008. KRS.
 7. Mauget R. 2000: Les cooperatives agro-alimentaires face ŕ la globalisation des marches. Colloque Sfer, Paris.
 8. Meyer T.M. 1997: Understanding cooperatives; cooperative business principles. US Dept. of agriculture. ACS, Information, 45 section, s. 24.
 9. Michna W. 2001: Polityka gospodarcza Polski w bieżącej dekadzie. WSUiB, Warszawa.
 10. Mierzwa D. 2004: Przedsiębiorczość i innowacyjność w kontekście współczesnych problemów zarządzania spółdzielniami. [W:] Problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i małych miast. KBN, Szczecin, s. 115-121.
 11. Mierzwa D. 2006: Rola spółdzielczości wiejskiej w rozwoju wsi i rolnictwa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 514, s. 293-304.
 12. Mierzwa D., Kaszuba R. 2008: Teraźniejszość i przyszłość spółdzielni rolniczych w opinii kadry zarządzającej. [W:] Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 (red. Antoni Mickiewicz i Paweł Mickiewicz ). Wyd. AR, Szczecin.
 13. Münkner H.H. 2009: Wkładka z materiałami dotyczącymi Międzynarodowej Konferencji nt. "Informacja, konsultacja i partycypacja pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni" (Kraków, 23-27 marca 2009 r.). Tęcza Polska, nr 4.
 14. Rocznik Statystyczny. 2008. GUS, Warszawa.
 15. Więckiewicz R. 2006: Spółdzielczość ma przyszłość. Tęcza Polska, nr 4/86, s. 26.
 16. Wodzicki M. 2008: Czy wieś postawi na przyszłość? AgroTrendy, nr 24, s. 19-23.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu