BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Partnerstwo wertykalne jako model powiązań gospodarstw rolnych z przetwórstwem
Vertical Partnership as a Model of Connections between Farms and Processing Industry
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 302-310, tab., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Innowacje
Arable farm, Agricultural and food processing, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w okresie marzec - kwiecień 2009 przedstawiono możliwości tworzenia i funkcjonowania aliansu w formie partnerstwa wertykalnego, jako modelu powiązań rolnictwa z handlem i przetwórstwem rolnym, w którym główną rolę odgrywa grupa producentów rolnych. Podstawą przetrwania i odniesienia sukcesu w działalności grupy producentów rolnych jest uświadomienie sobie logiki partnerstwa oraz wzajemnego zaufania, które są podstawą wprowadzania udoskonaleń lub też innowacji produktowych, a także stosowanie przez zarządy grup koncepcji uczenia się organizacji. (abstrakt oryginalny)

Based on questionnaire surveys conducted during the March-April 2009, author provides the possibility of setting up and operating alliance in the form of vertical partnership as a model for agricultural trade and agricultural processing in which the central role is played by a group of agricultural producers. Analysis of the data shows that the group of agricultural producers can function as a link of alliances in the form of vertical partnership, and through the usage of the economics of scale can increase own market power. The basis for the survival and succeed in the activities of the farmers is to raise awareness of the logic of partnership and mutual trust, which are the basis for introducing improvements or product innovations, and the concept of learning organizations used by the board. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chwistecka-Dudek H., Sroka W. 2000: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  2. Domagalska-Grędys M. 2006: Ocena wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjności grup producenckich województwa małopolskiego z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej [W:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Prace Nauk. AE, Wrocław, 1118, t. I, s. 180-186.
  3. Dussauge P., Garrette B. 1996: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa.
  4. Łącka I. 2001: Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw. AR, Szczecin.
  5. Gołębiowski В., Świtłyk M. 1999: [W:] Ocena możliwości tworzenia partnerstwa wertykalnego w gospodarce żywnościowej [W:] Strategiczne modele funkcjonowania spółek hodowlanych AWRSP (raport z badań). AR, Szczecin, s. 129-151.
  6. Lemanowicz M. 2005: Poprawa sytuacji finansowej rolników po przystąpieniu do grup producentów rolnych rolniczych [W:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Nauk. AE, Wrocław, 1070, t. 2, s. 15-20.
  7. Lemanowicz M. 200б: Możliwości podejmowania działań integracyjnych wśród producentów rolnych w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych [W:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Prace Nauk. AE, Wrocław, 1118, t. 2, s. 21-27.
  8. Romanowska M. 1997: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
  9. Sulejewicz A. 1997: Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Monografie i opracowania. SGH, Warszawa, 427.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu