BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Spółdzielcza agrofirma "W" jako model nowoczesnego przedsiębiorstwa rolnego
Cooperativ Agrocompany "W" as the Model of Modern Agricultural Enterprise
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 311-319, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Spółdzielczość, Przedsiębiorstwo rolne, Analiza ekonomiczna
Cooperative movement, Agricultural enterprises, Economic analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono analizę spółdzielni, która prowadzi szeroko rozwiniętą działalność w zakresie produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, handlu i usług gospodarczych. Strategia firmy, to produkcja "od pola do stołu", tzn. jeden dział wytwarza dla drugiego. Podstawowe założenie w jej działalności: jak dać zatrudnienie wszystkim udziałowcom przez cały rok. W badanych jedenastu latach działalności agrofirmy "W" wartości zmiennych oznaczających efekty ekonomiczne systematycznie rosły. Osiągane efekty produkcyjne i finansowe, powiększają potencjał gospodarczy firmy. Jest to przykład firmy samodzielnej, demokratycznie zarządzanej, zapewniającej efekty finansowe. (abstrakt oryginalny)

Study describes an co-operative analysis, which keeps wide developed activity in agrarian production, food production, commerce and economic services. The strategy, is to produce "from the field to the table", which means that one section produces for the other. Basic assumption in company's activity: how to give employment to all members all year round. Over a span of eleven years of company activity the value of factors describing economical and financial effects systematically grew. Achieved financial and production effects are increasing company's economical potential. It is an example of independent, democratic and financial effective company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L. 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
  2. Guzewicz W. 2007: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne po integracji z Unią Europejską. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku, pr. zb. pod red. A. Wosia. IERiGŻ, Warszawa.
  3. Hozer J. (red.) 1998: Statystyka. Opis statystyczny. Szczecin.
  4. Jerzemowska M. 2006: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
  5. Maddala G.S. 2006: Ekonometria. PWN, Warszawa
  6. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
  7. Walczak M. (red.) 2007: Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Vademecum Rachunkowości. Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu