BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabik Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kilka uwag o formalnych zasadach matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych i interakcji społecznych
Several Comments on Formal Rules of Mathematical Modeling Economic Phenomena and Social Interactions
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 23-37, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Matematyka, Modelowanie matematyczne, Ekonomia, Interakcje społeczne
Mathematics, Mathematical modeling, Economics, Social interaction
Note
summ.
Abstract
Matematyka jako nauka abstrakcyjna, której językiem są symbole i formalizmy, wyrosła na gruncie badania świata materialnego. Elementy rachunków i wyobrażeń geometrycznych kształtowały się pod wpływem obserwacji. Trudno jednak stwierdzić, w jaki sposób rozwijały się u ludzi pojęcia abstrakcyjne. Rola samych matematyków w rozwiązywaniu tej kwestii jest raczej niewielka i rozwiązania należy tu szukać biorąc do pomocy innych naukowców. Matematyka sama w sobie tworzy natomiast często wyimaginowane obiekty, ale także rodzi nowe idee, które zaczynają żyć własnym życiem, a nawet rozwijają się niezależnie. Wdziera się do zagadnień techniki, produkcji, ekonomii oraz nauk przyrodniczych. Często jednak bada formy rzeczywistości nie wnikając do końca w ich treść, dlatego w gruncie rzeczy przybliża rzeczywistość, a dokładniej buduje pewien schemat przebiegu rzeczywistych zjawisk i następnie go bada. Celem tej pracy jest przedstawienie sposobu modelowania zjawisk gospodarczych i interakcji społecznych w użyciu języka matematycznego. (fragment tekstu)

Mathematics as an abstract science was derived from studies and analyses of the material word. However, "pure" mathematics very often creates its imaginary objects which develop independently, lead their own "imaginary" lines and very seldom have their equivalent in the surrounding reality. Nevertheless a completely new aspect of mathematics is highlighted when it is used for describing real phenomena, since - due to its highly formalized language - it enables practitioners, including economists, to specify relations and operations between objects under study. In order to achieve this goal the appropriate models have been created. The construction of new models in economic science (and in many other domains) aims simplifying and formalizing many problems which, in fact, may increase the probability of finding relevant solutions. Furthermore, from the economic point of view, due to the high precision with highlighted above models work, essential conclusions are to be drawn, which subsequently may prove relevant for the progress of science. The aim of this paper is to present how modeling economic phenomena and social interactions have been developed within many years by using formalized language of mathematics economic phenomena and social interactions which have been developed within many years by using formalized language of mathematics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CREEDY J., MARTIN V.L., 1994: Chaos in non-linear models in economics. Edward Elgar Publishing, Cornwall 1994.
 2. DRABIK E., 2003: Twórczość Kaleckiego po latach. Myśl Ekonomiczna i Prawna, Nr 3, 26-47.
 3. GRABOWSKI W., 1980: Programowanie matematyczne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. KAC M., 1963: Matematyka, jej kierunki i napięcia. Wiadomości Matematyczne, Nr 6, 199-204.
 5. KAŁUŻNIN Ł.A., 1964: O języku informacyjnym matematyki. Wiadomości Matematyczne, Nr 7, 237-244.
 6. LINDSAY D. 1995: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. RYLL-NARDZEWSKI., 1973: Prace Hugona Steinhausa o sytuacjach konfliktowych. Wiadomości Matematyczne, Nr 17, 29-38.
 8. SIEDLECKI J., 2000: Równowaga a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 9. SMOLUK A., 1990: Teoria aproksymacji a ekonometria. Przegląd Statystyczny, Nr 37, 4, 243-255.
 10. SMOLUK A., 1998: Modalność i prognozy. Przegląd Statystyczny, Nr 45, 1, 11-23.
 11. STEARN A. (red.), 1983: Współczesna matematyka. Dwanaście esejów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 12. STONE M.H., 1961: Matematyka i przyszłość nauki. Wiadomości Matematyczne, Nr 4, 161-175.
 13. THOM R., 1974: Matematyka nowoczesna. Wiadomości Matematyczne, Nr 18, 113-129.
 14. WYCECH-ŁOSIOWA M., 1973: Sympozjum Matematycznych Metod Ekonomii, jego problematyka, cele i przebieg. Wiadomości Matematyczne, Nr 14, 105-109.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu