BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Teoretyczne uwarunkowania procesu modernizacji gospodarstw rolniczych
Theoretical Aspect of Farm Modernization Process
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 211-223, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Modernizacja rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Procesy gospodarcze, Przegląd literatury
Modernization of agriculture, Arable farm, Economic process, Literature review
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przeprowadzenie przeglądu literatury dotyczącej zagadnień modernizacji gospodarstw rolniczych. W pierwszym etapie przedstawiono rys historyczny wybranych procesów modernizacyjnych i związanej z tym ewolucji samego pojęcia modernizacja. Następnie zwrócono uwagę na wielowymiarowość podejścia do analizy procesów modernizacyjnych. Celem kolejnego rozdziału było określenie zróżnicowania koncepcji modernizacji zachodzącej na poziomie mikro, tj. przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. (fragment tekstu)

Considering the common use of the term "modernization" in socio-economic policy and the lack of common definition of this term, the author makes broad literature review. The research objective of the paper is to specify theoretical features of modernization, which should be the background for policy action and measures focused on farm modernization. Otherwise the policy action can lead to the weak effects and inefficient use of public money. The paper is composed of four essential chapter. First chapters shows the evolution of historical features of the modernization. Next, the author presents theoretical aims, phases and ways of modernization processes. Third chapter is related to the modernization in the context of multi-dimension character of the economic processes. Finally modernization is reduced to the micro level, i.e. farm or firm level. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CHODAK S., 1973. Societal Development. Oxford University Press. New York.
 2. DUCZKOWSKA-MAŁYSZ K., hasło: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. (w:) Encyklopedia Agrobiznesu. 1998. Red. Woś, A. Fundacja Innowacja. Warszawa.
 3. EISENSTADT S.N. 1966. Modernization: Protest and Change, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 4. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. 1984. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.
 5. Encyklopedia popularna PWN. 1985. PWN. Warszawa.
 6. INKELES A., SMITH D.N., 1984. W stronę definicji człowieka nowoczesnego. (w:) Tradycja i nowoczesność. Red. Kurczewska, J., Szacki, J. Warszawa.
 7. KALINOWSKI J., 2004. Modernizacje gospodarstw czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na wiedzę rolników. Roczniki Naukowe SERiA, tom4, zeszyt 1.
 8. KOWALSKI A., hasło: Czynniki produkcji w agrobiznesie (w:) Encyklopedia Agrobiznesu. 1998. Red. Woś, A. Fundacja Innowacja. Warszawa.
 9. KULAWIK J., 1997. Efekty kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach rodzinnych prowadzących rachunkowość rolną dla IERiGŻ. IERiGŻ. Warszawa.
 10. MOORE W.E., 1963. Social Change. Prentice Hall. Englewood Cliffs.
 11. O'CONNEL J., 1976. The koncept of modernization (w:) Black Cyril (red): Comparative Modernization, Free Press, New York.
 12. RUNOWSKI H., 2004. Opcje strategiczne dla przedsiębiorstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, tom 4, zeszyt 1.
 13. Słownik Biznesu. 2007. Wydawnictwo Wilga.
 14. Słownik języka polskiego. 1997. PWN. Warszawa.
 15. SMELSER N.J., 1973. Processes of socjal change (w:) N.J.Smelser (red.): Socjology: An Introduction, Wiley, New York.
 16. SZCZEPAŃSKI M.S., 1989. Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego. Uniwersytet Śląski. Katowice.
 17. SZTOMPKA P., 2005. Socjologia zmian społecznych. Wydawnictwo Znak. Kraków.
 18. TIRYAKIAN E.A., 1985. The changing centers of modernity (w:) E. Cohen, M. Lisak, U. Algamor (red): Comparative Social Dynamics, Westview Press, Boulder.
 19. Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
 20. Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.nr 14, poz.176 ze zm.).
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694 ze zm.).
 22. WOŚ A., 1999. Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych. IERiGŻ. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu