BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarnapowicz Dariusz (Maritime University in Szczecin, Poland)
Title
Assessment of the Electric Power Quality on the Polish Fishing Boats
Ocena jakości energii elektrycznej na polskich kutrach rybackich
Source
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 123-127, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Energia elektryczna, Produkcja energii, Transport wodny, Rybołówstwo, Urządzenia elektryczne
Electric power, Energy production, Water carriage, Fishery, Electrical devices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jakość zasilania jest ważnym problemem dla systemów elektrycznych. Odbiorniki energii elektrycznej powinny pracować w warunkach znamionowych. Każde odchylenie od wartości znamionowych może powodować nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych, zmniejszenie ich trwałości, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie. Znaczenie jakości energii elektrycznej dla systemów technicznych i pojedynczych urządzeń elektrycznych na kutrach rybackich jest fundamentalne. Eksplantacja urządzeń zasilanych energią elektryczną o obniżonej jakości skutkuje stratami ekonomicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Badaniom jakości energii elektrycznej poddana została większość typów polskich kutrów rybackich. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej przeprowadzone na reprezentatywnym typie kutrów rybackich. Dokonano krótkiej oceny wyników badań i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej. (abstrakt oryginalny)

Power quality is an important problem for electrical systems. Electricity receivers should operate at nominal conditions. Each deviation from nominal values may cause the malfunction of electrical devices, decreasing their durability and permanently damage the appliance. The importance of electric power quality for technical systems and individual electrical devices on fishing boats is fundamental. Utilization of equipment powered by electrical energy with a reduced quality resulting in economical losses and the treat to the screw's safety. Researches of the electrical energy's quality were carried out almost any type of fishing boats. This article presents the results of researches concerning the quality of electrical energy performed on a representative type of fishing boats. It shortly evaluates the results of tests and suggests solutions to improve the power quality parameters. (original abstract)
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
  1. Z. Hanzelka. "Jakość Energii Elektrycznej", Elektroinstalator, nr 9, 2001.
  2. IEC 61000-4-30 ed3.0 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-30: Testing and measurement techniques. Power quality measurement methods.
  3. IEC 60092 -101 Electrical installations in ships Part 101: Definitions and general requirements.
  4. J. Mindykowski. "Dlaczego problem jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych zasługuje na szczególną uwagę?", Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 2004.
  5. J. Mindykowski and T. Tarasiuk. "Jakość energii elektrycznej a ekonomiczna eksploatacja okrętowych systemów technicznych". Jakość energii elektrycznej, tom IV, zeszyt 2, 1998.
  6. K. Urbański. "Pomiary i rejestracja asymetrii napięcia w obwodach trójfazowych", Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., s. 100-102, 2006.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-01-03-2015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu