BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Nauka a sektor rolno-spożywczy wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
Science as Well as Agricultural and Food Sector in View of Knowledge-Based Economy's Challenges
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 49-62, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przemysł rolno-spożywczy, Przegląd literatury, Sektor rolno-spożywczy
Knowledge-based economy, Agri-food industry, Literature review, Agri-food sector
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie roli polskiej nauki w procesie budowania GOW oraz przygotowania krajowego sektora rolno-spożywczego do wyzwań stawianych przez gospodarkę wiedzy. Do jego powstania autorka wykorzystała przegląd literatury przedmiotu oraz własne doświadczenia uzyskane w ciągu ostatnich lat podczas badań nad innowacyjnością, aktywnością polskich uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych w transferze technologii do przemysłu oraz budowaniem więzi partnerskich pomiędzy sektorem B+R a gospodarką. Stan innowacyjności gospodarki i jej zaawansowania w ramach tworzenia GOW oceniono na podstawie danych GUS i informacji z raportów Komisji Europejskiej European Innovation Scoreboard 2007 i 2008. (fragment tekstu)

The article presents the role of science in a process of building the Knowledge-Based Economy as well as creating competitive, innovative agricultural and food sector. The introductory part includes characteristic of essence of the Knowledge-Based Economy and its pillars. Then the authoress presents the state of innovation of Polish economy and the level of advance in building knowledgebased economy in our country. The elaboration underline the activities of Polish R&D sector in the aspect of new economy model. The authoress formulates the directions of necessary changes in Polish science (operating for food economy, too), which the science could support the development of modern, innovative economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CHYŁEK E.K., 2006: Europejska Platforma Technologiczna "Food for Life". http://www. biotech.dczt.wroc.pl/fi les/Nauka, ppt (pobrano 2.07.2009).
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, 2008: GUS, Warszawa.
 3. ETZKOWITZ H., LEYDESDORFF L., 1995: The Triple Helix - University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. EASST Review 14: 14-19.
 4. European Innovation Scoreboard 2007 , 2008: PRO INNO EUROPE, Paper No 4. http:// www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_iInnovation_Scoreboard_ 2007.pdf (pobrano 11.07.2009)
 5. European Innovation Scoreboard 2008, 2009: PRO INNO EUROPE: http://www.proinnoeurope.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf (pobrano 11.07.2009).
 6. KANIA J., Rola doradztwa w działalności innowacyjnej sektora rolno-spożywczego. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce. Puławy, 14-15 maja 2009. http://www.kongres. cdr.gov.pl (pobrano 11.07.2009).
 7. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, 2006: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/Kierunki+zwiekszania+innowacyjnosci+gospodarki+w+nowej+szacie+grafi cznej.htm (pobrano 11.07.2009)
 8. MĄCZYŃSKA E., 2007: Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów. http//www.scribd.com/doc/2291385/Referat-EM-Opole (pobrano 11.07.2009).
 9. METHA M., 2005: Regulating biotechnology and nanotechnology in Canada: A post-normal science approach for inclusion of the fourth helix. International Journal of Contemporary Sociology 42(1): 107-120.
 10. Nauka i Technika w 2007 r., 2009: GUS, Warszawa.
 11. OKOŃ-HORODYŃSKA E., 2004: Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce? [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. PTE, Warszawa.
 12. PIECH K., 2002: Life-time-learning - konieczność doby rewolucji informacyjnej a polityka edukacyjna państw. [w:] Zwierzchowska A. (red.), Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Instytut Wiedzy, Warszawa.
 13. POCZTA W., 2009: Wiedza a innowacyjność gospodarki. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce. Puławy, 14-15 maja 2009. http://www.kongres.cdr.gov.pl (pobrano 11.07.2009).
 14. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, 2008: GUS, Warszawa.
 15. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013, 2006: http//www.mrr.gov.pl (pobrano 11.07.2009).
 16. The Knowledge-Based Economy, 1996: OECD, Paris.
 17. TRZISZKA T., NOWAK CZ., CHYŁEK E.K., 2009: Bariery wprowadzania do praktyki w sektorze rolno-spożywczym nowoczesnych technik i technologii. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce. Puławy, 14-15 maja 2009. http://www.kongres.cdr.gov.pl (pobrano 11.07.2009).
 18. WIATRAK A., 2009: Wyniki badań jako produkt rynkowy. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce. Puławy, 14-15 maja 2009. http://www.kongres.cdr.gov.pl (pobrano 11.07.2009).
 19. Wnioski z I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce pod hasłem "Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich" na podstawie wypowiedzi przedstawionych przez uczestników Kongresu podczas obrad sesji plenarnych i panelowych, opracowanie: Komitet Naukowy I Kongresu Nauk Rolniczych: http//www.minrol.gov.pl, plik pdf (pobrano 30.06.2009).
 20. Working together for growth and jobs - A new start for the Lisbon Strategy, 2005: Communication from President Barroso in agreement with Vice-President Verheugen, SEC 2005. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc (pobrano 20.05.2009)
 21. WORONIECKI J., 2004: Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy. [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. PTE, Warszawa.
 22. ŻOŁNIERSKI A. (red.), 2008: Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport. PARP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu