BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przemiany na rynku żywności po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
The Transformation of the Food Market in Poland after EU Accession
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 63-74, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek żywności, Gospodarka żywnościowa, Integracja rolnictwa Polski z UE, Konkurencyjność
Food market, Food economy, Integration of Polish agriculture with the EU, Competitiveness
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, kierunku i zakresu zmian dokonujących się w systemie gospodarki żywnościowej w latach 2000. Szczególny nacisk został położony na analizę i uwarunkowania zmian po przystąpieniu Polski do UE. Z uwagi na wzrastający poziom konkurencyjności sektora gospodarki żywnościowej w Polsce istotnym problemem dyskusyjnym jest ustalenie wagi czynników determinujących wzrost konkurencyjności. Kolejne pytanie dotyczy możliwości penetracji rynku w warunkach wysokiego poziomu nasycenia popytu. Ponadto, czy możemy przyjąć tezę określającą, iż stopniowe obniżanie dysproporcji poziomu rozwoju gospodarczego pomiędzy krajami wpływa na ujednolicenie wzorców konsumpcji na rynku unijnym? (fragment tekstu)

The paper presents the nature, direction and scope of the changes the entire food marketing system has undergone since 2000. The recent changes in farms, processing and consumption and the determinants of the increase of the level of food market competitiveness are discussed. It is aimed to describe the general picture of the food market in Poland and will help to understand better the challenges and opportunities created in this area in last ten years, particularly after the EU accession. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych w latach 2005-2007. GUS, Warszawa.
  2. KWASEK M., 2008: Dochodowa elastyczność popytu na żywność. Wiadomości Statystyczne 5/2008. GUS, Warszawa.
  3. MROCZEK R., URBAN R., 2007: Przemysł spożywczy po przystąpieniu Polski do UE. IERiGŻ, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008. GUS, Warszawa.
  5. SZWACKA J. 2007. Competitive Forces and its Implications for Strategy Shaping of Food Industry in Poland. Proceedings of the 8th International Conference of the Faculty of Management Koper. University of Primorska. Portoroż, Slovenia.
  6. SZWACKA J., 2003: Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
  7. URBAN R., 2008: Przemysł spożywczy w Polsce w 2008. Raport (dla ING) IERiGŻ, Warszawa.
  8. WIERZEJSKI T,, GORNOWICZ M., 2008: Internacjonalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego. Przemysł Spożywczy 12/2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu