BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąs Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kłoczko-Gajewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kształcenie na życzenie - pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW
Education at Request - the First Thoughts about the Internet System of Selected Subjects at Faculty of Economic Sciences of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 225-241, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Dydaktyka
Higher education, Quality education, Teaching process in higher education, Didactics
Note
summ.
Abstract
Wprowadzenie w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia z dnia 12 lipca 2007 roku spowodowało konieczność zmiany planu studiów na wielu uczelniach wyższych. Zgodnie z rozporządzeniem plan studiów "powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć". Odpowiednie modyfikacje wprowadzono również na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, już w roku akademickim 2008/09. Wynikające z tego zmiany w sposobie wyboru przedmiotów dały studentom większą możliwość oddziaływania na realizowany program. Niniejszy artykuł opisuje zasady działania systemu przyjętego na WNE, wyniki wyboru przedmiotów na rok akademicki 2009/10 i rezultaty badania ankietowego przeprowadzonego wśród 566 studentów dotyczącego źródeł informacji o nowej ofercie przedmiotów, motywów, jakimi kierowali się przy ich wyborze oraz oceny zaproponowanej oferty przedmiotów. (fragment tekstu)

The paper aims at presenting students' perception of new subjects' selection system at Economic Faculty in Warsaw Agricultural University. The first part presents assumptions of new system and rules of choosing subjects. Then results of selection for the academic year 2009/10 are shown. Next part describes results of survey among 566 students of faculty on information sources, motives of subject selection, evaluation of the new teaching offer and proposition of changes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w prawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166 wydane dnia 2007-07-12
  2. GÓRNIAK J. WACHNICKI J., "Pierwsze kroki w analizie danych - SPSS for Windows" SPSS Polska, Kraków 2008.
  3. DOROSZEWICZ S., KOBYLIŃSKA A. red. "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych" SGH, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu