BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańko Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich
Entrepreneurship as a Factor of Development of Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 99-109, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Entrepreneurship, Rural areas, Rural development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu było określenie najważniejszych czynników wpływających na rozwój jednego z proponowanych kierunków polityki Unii Europejskiej dotyczącego zrównoważonego rozwoju, mianowicie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. W pierwszej części opracowania określono rolę przedsiębiorczości w podnoszeniu poziomu życia na obszarach wiejskich, w dalszej części wyodrębniono czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości. Materiał źródłowy stanowiły dane statystyczne, gromadzone przez GUS, w tym dane z Powszechnego Spisu Rolnego oraz Banku Danych Regionalnych. (fragment tekstu)

The problem of balanced development is closely connected to the process of multi-functional development of rural areas. Lowering role of agricultural activity as source of maintenance rural population requires implementing of non-agricultural economic activities into rural areas. The goal of the paper was to identify most important factors that have influence on the development of entrepreneurship what leads to improvement of life status in rural areas. Social and economic transformation of Polish rural areas is still in progress. Low level of technical and social infrastructure, the characteristic feature of Polish countryside does not attract investors. Therefore the entrepreneurship level can develop proper only if supported by local and state authorities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. KLASIK A. (red.), 2006: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 2. KRZYMINIEWSKA G., 2006: Uwarunkowania wiejskiej przedsiębiorczości - ekonomiczno-społeczne aspekty zjawiska. [w:] Rak A.M. (red.): Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 3. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. GUS, Warszawa.
 4. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny. GUS, Warszawa 2003.
 5. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. GUS, Warszawa.
 6. Rocznik Statystyczny 2006. GUS, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007. GUS, Warszawa.
 8. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
 9. SPYCHALSKI G., 2005: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 10. WIELEWSKA I., 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich jako efekt zrównoważonego rozwoju i jej wsparcie. [w:] Adamowicz M (red.): Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. WILKIN J. (red.), 2003: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu