BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wybrane przesłanki funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce
The Selected Circumstances of Functioning and the Development of Small and Medium Size Enterprises in Rural Areas in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 125-135, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie
Small business, Economic development and small business, Rural areas
Note
summ.
Abstract
Opracowanie niniejsze ma charakter przeglądowy. Została w nim podjęta próba zidentyfikowania wybranych uwarunkowań ekonomicznych i pozaekonomicznych rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce. (fragment tekstu)

The paper character is reviewed and it's concerning problems according to premises and possibilities of development small and medium size enterprises. These enterprises are worked in rural areas. In this paper was taught following issues (points): selected premises developing of entrepreneurship in rural areas; possibilities of trend working and developing small and medium size enterprises in agribusiness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. DZIERŻANOWSKI W., STACHOWIAK M. (red.), 2001: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. HEIJMAN W., KRZYŻANOWSKA Z., GĘDEK S., KOWALSKI Z., 1997: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 3. JABŁONKA R., 2001: Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w obsłudze produkcyjnej rolnictwa. [w:] Wnorowski H., Letkiewicz A. (red.): Praktyczne problemy przedsiębiorczości. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 4. KLEPACKI B., 1997: Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 5. MICHNA W., 2001: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Studia i Monografie, zeszyt 104. IERiGŻ, Warszawa.
 6. MICHNA W., 2002: Źródła utrzymania ludności wiejskiej i wykorzystanie zasobów siły roboczej w różnych regionach. Studia i Monografie, zeszyt 108. IERiGŻ, Warszawa.
 7. SAWICKA J., 2000: Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Wyd. SGGW, Warszawa.
 8. TRUSKOLASKI T., 2001: Stymulowanie przedsiębiorczości jako element polityki rozwoju regionu. [w:] Plawgo B. (red.): Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. WNOROWSKI H., 2001: Małe i średnie przedsiębiorstwa - ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju. [w:] Wnorowski H., Letkiewicz A. (red.): Praktyczne problemy przedsiębiorczości, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. WOŚ A., 1996: Agrobiznes - makroekonomia. Wyd. Key Text, Warszawa.
 11. WOŚ A. (red.), 1998: Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 12. ŻOŁNIERSKI A., ZADURY-LICHOTA P. (red.): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 13. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009.
 14. DzU Nr 101, poz. 1178 z 1999 r., ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej.
 15. DzU Nr 173, poz. 1807 z 2004 r., ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
 16. DzU Nr 157, poz. 1031 z 1998 r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
 17. www.stat.gov.pl - strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu