BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruziel Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie obciążeń podatkowych z tytułu podatku rolnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych
The Differentiation of Tax Burdens Incurred by the Agricultural Tax Concerning Private Farms
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 79, s. 149-161, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Obciążenia podatkowe
Agricultural tax, Arable farm, Tax burdens
Note
summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako własny projekt badawczy MNiSW nr N N113 032535
Abstract
Celem opracowania jest określenie wielkości i zróżnicowania obciążeń z tytułu podatku rolnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych uczestniczących w systemie gromadzenia danych rachunkowych FADN11 w latach 2004-2007. Przedstawiono zróżnicowanie wysokości podatku rolnego w perspektywie czasowej i w odniesieniu do wybranych kategorii wynikowych. Badanie obejmowało gospodarstwa położone w czterech regionach12 FADN sklasyfikowane według dwóch kryteriów: powierzchni UR oraz typu gospodarstwa rolniczego13. Badaniem objęto pięć głównych typów rolniczych14. Analizie poddano gospodarstwa rolne z następujących grup obszarowych: 0-5 ha, 5-10 ha, 10-15 ha, 15-30 ha, 30-50 ha i powyżej 50 ha UR. Dane wyjściowe obrazują przeciętne (średnie) gospodarstwo rolne w danej grupie obszarowej, objęte systemem zbierania danych rachunkowych FADN15. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to define the size and differentiation of agricultural tax concerning farms participating in the system of accounting data collection system FADN in years 2004-2007. The agricultural farms were classified according to the area of productive land and by type of the farming. The highest agricultural taxation was found in the smallest farms areas and in types: " field crops" and "mixed crops". In these groups of farms low relation of the agricultural tax to the size of support from the government was observed. This relation showed the real decrease of agricultural taxation burdens what resulted in the decrease of market accommodation processes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GOMUŁOWICZ A., MAŁECKI J., 2006: Podatki i prawo podatkowe. Wydanie II. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
  2. GRUZIEL K., 2006: Opodatkowanie rolnictwa w ocenie rolników indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, zeszyt 4.
  3. MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA A., 1999: Finanse i prawo finansowe. Wydanie V, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
  4. MODZELEWSKI W., 2007: Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa.
  5. PODSTAWKA M., 1995: Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. SZCZODROWSKI G., 2003: Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  7. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku, tekst jednolity, DzU z 2006 r. Nr 136, poz. 969.
  8. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym z dnia 10 października 2002 r., DzU z 2002 r. Nr 200, poz. 1680.
  9. WASILEWSKI M., GRUZIEL K., 2007: Podatek dochodowy w opiniach rolników. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu