BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostaszewski Wojciech
Title
Roszczenie wynikające z umowy : uwagi o postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy
Contract Claims : Remarks on Simplified Procedure in Labour Law Cases
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2015, nr 7, s. 20-24, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Prawo pracy, Roszczenia pracownicze, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Labour law, Workers' claims, Supreme Court jurisdiction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stosowanie przepisów o postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy nie budzi dzisiaj żadnych wątpliwości. W dalszym ciągu kontrowersje wywołuje jednak zakres roszczeń, co do których można stosować wskazane przepisy. Wiąże się to z wykładnią pojęcia "roszczenia wynikające z umowy" na gruncie prawa pracy. Autor omawia zakres tego pojęcia i zwraca uwagę na jego rozumienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Podkreśla w tym kontekście problem rozgraniczenia, które roszczenia wynikają z umowy, a które ukształtowano jedynie w drodze umowy, ale wynikają z ustawy. Rozważa także kwestię kumulacji roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy. (abstrakt oryginalny)

Currently there is no manner of doubt that simplified procedure is applicable in labour law cases. However there are still some controversies regarding the scope of claims for which these regulations apply. It is a result of problematic interpretation of the legal phrase "contact claims" in the area of labour law. Article describes the scope of indicated definition and points at its interpretation in Supreme Court case law. Article also indicates the division between contract claims and those formulated on the basis of contract but originating from the act of law as well as the matter of cumulating claims in labour law cases. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Florek, L. (2010). Ustawa i umowa w prawie pracy. Warszawa.
  2. Frey, R. (2001). Postępowanie uproszczone w sprawach z zakresu prawa pracy. Radca Prawny, 5.
  3. Gudowski, J. (2012). W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II. Warszawa.
  4. Manowska, M. (2003). Postępowania odrębne w procesie cywilnym. Warszawa.
  5. Mroczkowski, P. (2004). Glosa (krytyczna) do uchwały SN z dnia 6 marca 2003 r" III PZP 2/2003, Przegląd Sądowy, 9.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu