BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Interaktywna wizualizacja wspomagająca eksplorację danych. Kierunki dalszych badań
Interactive Visualization Supporting Data Exploration. Directions for Further Research
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 81-91, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Wizualizacja danych, Analiza danych
Data visualisation, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kadra kierownicza oczekuje od wizualizacji nie tylko realizacji funkcji prezentacyjnej, ale również wspomagania w przeprowadzaniu różnego rodzaju analiz danych, w tym również w procesie eksploracji danych w celu zbadania alternatywnych wariantów rozwiązania problemu decyzyjnego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zagadnień wymagających przeprowadzania badań weryfikujących zastosowanie interaktywnej wizualizacji w eksploracji danych. W związku z tym najpierw omówiono proces wizualnej eksploracji danych, następnie scharakteryzowano proces wizualnej analizy danych. Efektywność tych operacji zależy od właściwego doboru metod i technik wizualizacji, dlatego w kolejnym punkcie omówiono typologie metod wizualizacji w kontekście eksploracji danych. Na zakończenie niniejszego artykułu przedstawiono badania prowadzone nad wykorzystaniem mapy pojęć w wizualnej eksploracji danych.(abstrakt oryginalny)

Decision makers carry out different analyses of data by using information technology system. The data of these analyses are increasingly presented in graphic way. However, decision makers expect visualization not only to present data but also to support data exploration process in order to investigate alternative variants of solving a decision problem. The aim of this article is to indicate issues requiring carrying out research verifying the use of interactive visualization in data exploration. Therefore at first visual data exploration process is elaborated. Then visual data analysis process is characterized. The effectiveness of these operations depends on the appropriate selection of methods and visualization techniques that is why in the next point the classification of visualization methods on account of data exploration is elaborated. In conclusion of this article research conducted on the use of topic map in visual data exploration is presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atzmueller M., Puppe F., Semi-Automatic Visual Subgroup Mining using VIKAMINE, "Journal of Universal Computer Science" 2005, vol. 11, no. 11, s. 1752-1765.
 2. Dudycz H., Identyfikacja ograniczeń zastosowania mapy pojęć w wizualnej eksploracji danych, [w:] Technologie informatyczne w zarządzaniu organizacjami - wybrane zagadnienia, red. B. Czarnacka- Chrobot, A. Kobyliński, A. Sobczak, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 19, SGH, Warszawa 2009, s. 27-47.
 3. Dudycz H., Przykładowe kierunki rozwoju wizualizacji w działalności przedsiębiorstw, [w:] Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, Seria: Badania Systemowe, t. 31, PAN, Instytut Badań Systemowych Warszawa 2002, s. 191-200.
 4. Dudycz H., Korczak J., Wizualna eksploracja danych finansowych za pomocą mapy pojęć, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2009, t. 2, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 253-263.
 5. Elmqvist N., Stasko J., Tsigas P., DataMeadow: a visual canvas for analysis of large-scale multivariate data, "Information Visualization" 2008, no. 7, s. 18-33.
 6. Heer J.J., Card S.K., Landay J.A., Prefuse: a toolkit for interactive information visualization, http://citeseerx.ist.psu.edu.
 7. Keim D.A., Information visualization and visual data mining, "IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics" 2002, vol. 7, no. 1, s. 100-107.
 8. Keim D.A., Mansmann F., Schneidewind J., Ziegler H., Challenges in visual data analysis, [w:] Proceedings of the 10th International Conference on Information Visualization, 2006, s. 9-16.
 9. Keim D.A., Schneidewind J., Scalable visual data exploration of large data sets via MultiResolution, "Journal of Universal Computer Science" 2005, vol. 11, no. 11, s. 1766-1779.
 10. Korczak J., Dudycz H., Approach to Visualisation of Financial Information using Topic Maps, [w:] Information Management, eds. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdansk University Press, Gdansk 2009, s. 86-97.
 11. Kruse R., Borgelt C., Nauck D.D., van Eck N.J., Steinbrecher M., The role of soft computing in intelligent data analysis, Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, IEEE Press, Piscataway, USA 2007, s. 9-17, http://www.borgelt.net/papers/sc_ida.pdf.
 12. Lengler R., Eppler M.J., Towards a Periodic Table of Visualization Methods for Management, IASTED Proceedings of the Conference on Graphics and Visualization in Engineering, Clearwater, Florida, USA 2007, http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf.
 13. Lopes A.A., Pinho R., Paulovich F.V., Minghim R., Visual text mining using association rules, "Computer & Graphics" 2007, 31, s. 316-326.
 14. Osińska V., Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych, [w:] Biuletyn EBIB, red. B. Bednarek-Michalska, 2006, nr 7, http://www.ebib.info/2006/ 77/osinska.php.
 15. Readings in Information Visualization, Using Vision to Think, eds. S.K. Card, J.D. Mackinlay, B. Shneiderman, Morgan Kaufmann Series in Interactive Technologies, San Francisco 1999.
 16. Schulz H.J., Schumann H., Visualizing graphs - a generalized view, [w:] Proceedings of the 10th International Conference on Information Visualization, 2006, s. 166-173.
 17. Shneiderman B., The eyes have it: A task by data type taxonomy of information visualizations, Proceedings of IEEE Visual Languages, 1996, s. 336-343.
 18. Stolte C., Tang D., Hanrahan P., Polaris: A system for query, analysis, and visualization of multidimensional relational databases, "IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics", 2002, no. 8, s. 52-65.
 19. Zhu B., Chen H., Information visualization, "Annual Review of Information Science and Technology", 2005, vol. 39, s. 139-177.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu