BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska Anna I. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kaczan Radosław (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Rycielski Piotr (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Title
Model czynników warunkujących niepodejmowanie pracy przez osoby z ograniczeniami sprawności
The Model of Factors Conditioning Not Taking Up Employment by People with Disabilities
Source
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 40-42, wykr., rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Rynek pracy, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Motywacja do pracy
Disabled people, Labour market, Disabilities employment activity, Work motivation
Abstract
Oczywistym jest, iż należy dążyć do wsparcia procesów aktywizacji zawodowej osób z ograniczeniami sprawności. Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność takiego podejścia, owocującego istotną poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych. Ważne jednak jest różnicowanie i indywidualizowanie udzielanego wsparcia zarówno jego charakteru, jak i zakresu, w zależności od przyczyn pozostawania bez pracy. Badania wskazują na dwie podstawowe grupy beneficjentów: chcących pracować, ale niepotrafiących znaleźć i utrzymać pracy oraz niezamierzających podejmować żadnej aktywności zawodowej. Prowadzone dla tych grup działania aktywizujące należy różnicować, stosując z jednej strony przedsięwzięcia nakierowane na rozwój ich kompetencji psychospołecznych, w tym organizacyjnych i umiejętności koniecznych na rynku pracy, a z drugiej działania terapeutyczno-doradcze, kierowane na wzmacnianie wytrwałości i motywacji do aktywnego poszukiwania oraz uczestnictwa w rynku pracy. (fragment tekstu)

The article discusses the reasons for not taking up employment by people with disabilities. The studied group consisted of working-age persons who at the moment of the research did not have a job nor were in the process of seeking it. A conducted factorial analysis yielded four factors grouping the reasons for not assuming employment into: the syndrome of learned helplessness in the labour market, ill health, incapacity benefit barrier, passivity Two groups of beneficiaries of employment activation programmes were distinguished: (1) those willing to start a job but unable to find and maintain one and (2) those unwilling to take up employment. Both groups require a different approach: the first one necessitates training and raising the level of competence, the other needs, above all, to work on motivation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielska L. (2010a), Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielska L. (2010b), Czas, plany, cele. Perspektywa czasowa osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rycielski P. (2008), Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka, Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS/EFS.
  4. Grzelak J. (1993), Bezradność społeczna. Szkic teoretyczny, w: M. Kofta (red.), Psychologia aktywności: zaangażowanie, sprawstwo, bezradność, Poznań: Wydawnictwo Nakom, s. 225-248.
  5. Kemp N.J., Mercer A. (1983), Unemployment, disability and rehabilitation centresand their effects on mental health, "Journal of Occupational Psychology", Vol. 56, s. 37-48.
  6. Kofta M., Sędek G. (1993), Wyuczona bezradność: Podejście informacyjne, w: M. Kofta, G. Sędek (red.), Psychologia aktywności: zaangażowanie sprawstwo, bezradność, Poznań: Wydawnictwo Nakom, s. 171-223.
  7. Krause J.S., Anson C.A. (1996), Self-perceived reasons for unemployment cited by persons with spinal cord injury: relationship to gender, race, age, and level of injury, "Rehabilitation Counseling Bulletin", Vol. 39, s. 217-227.
  8. Linn M.W., Sandifer R., Stein S. (1985), Effects of unemployment on mental and physical health, "American Journal of Public Health", Vol. 75, s. 502-506.
  9. Oleksy-Sanocka B. (2010), Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób niepełnosprawnych, w: A.I. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski (red.), Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności: wyniki badań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  10. Zinserling I. (2002), Bezradność społeczna, bezradność wyuczona, w: M. Lewicka (red.), Jednostka i społeczeństwo: podejście psychologiczne, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 149-160.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu