BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perszewska Katarzyna (Instytut Odlewnictwa w Krakowie)
Title
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Fees for Using the Environment
Source
Aura, 2012, nr 8, s. 8-12, fot., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Ochrona środowiska, Opłaty produktowe, Opłaty ekologiczne, Regulacje prawne
Natural environment, Environmental protection, Product charges, Environmental fees, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód lub ziemi, za pobór wód oraz składowanie odpadów, czyli koszty pośrednie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są traktowane jako zobowiązania podatkowe, czyli obowiązek do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku na gruncie przepisów zawartych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i Ustawa о odpadach. Autorka omawia wszystkie problemy z tym związane. (abstrakt oryginalny)

Fees for using environment are charged for discharging gases and particulate matter into the atmosphere, wastewater discharge to water or soil, water absorption and landfilling, i.e. direct costs related to business activity. They are treated as tax liabilities, collected by the State Treasury, voivodship, poviat or municipality as taxes imposed in the Natural Environment Law, the Water Law and the Waste Act. The author discusses all relevant problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. о odpadach.
  3. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
  4. Ustawa z 11 maja 2001 r. о obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej.
  5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  6. Ustawa z 11 maja 2001 r. о opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
  7. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. о bateriach i akumulatorach.
  8. Strona internetowa http://www.malopolskie.pl/
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu