BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Manikowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Polski rynek ubezpieczeń a cykl underwritingowy - wprowadzenie do badań
Polish Insurance Market and Underwriting Cycle - an Introduction to the Research
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 262-270, rays., tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy
Insurance market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cykl ubezpieczeniowy można zdefiniować jako powtarzającą się sekwencję "rynku twardego", gdy ceny i zyski ubezpieczycieli są wysokie, oraz "rynku miękkiego", któremu towarzyszą niskie ceny i zyski towarzystw. Większość dotychczasowych badań potwierdziła istnienie cykli dla wskaźnika szkodowości i wyniku technicznego. W literaturze poświęconej ubezpieczeniom sugeruje się, że poszczególne rynki (krajowe, produktów) także podlegają cyklicznym wahaniom. Celem tego artykułu jest przeprowadzenie analizy polskiego rynku ubezpieczeń i stwierdzenie, czy podlega on cyklicznym wahaniom. Jeśli uda się znaleźć cykl, zostanie również określona jego długość. Materiał obejmuje dane za lata 1990-2009. Analizowano następujące zmienne zależne: wskaźnik szkodowości oraz wskaźnik rentowności działalności technicznej. Do ustalenia istnienia cyklu wykorzystano model autoregresji drugiego stopnia E. Veneziana [1985].(abstrakt oryginalny)

The underwriting cycle is defined as alternating periods of hard markets in which insurance prices and insurer profitability are high and soft markets with low insurance prices and low insurer profitability. Most of the research confirming the existence of cycles relies on the time series behaviour of published underwriting information on loss ratios and underwriting profits. In the insurance literature it is suggested that individual insurance markets (national, products markets) are subject to cyclicality. The purpose of this paper is to provide a rigorous analysis of the Polish insurance market to determine whether it is cyclical in nature. If a cycle is found, we also investigate the cycle length. We analyzed data for the period 1991-2009, which includes loss ratio and underwriting profit ratio. A second-order autoregressive model proposed by Venezian (1985) is used to obtain the parameters for testing for the existence of the underwriting cycle.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chen R., Wong K., Lee H., Underwriting cycles in Asia, "Journal of Risk and Insurance" 1999, vol. 66, no. 1.
 2. Cummins D., Outreville F., An international analysis of underwriting cycles, "Journal of Risk and Insurance", 1987, vol. 54, no. 2.
 3. Doherty N., Garven J., Insurance cycles: Interest rates and the capacity constraint model, "Journal of Business" 1995, vol. 68, no. 3.
 4. Doherty N., Kang H., Interest rates and insurance price cycles, "Journal of Banking and Finance", 1988, vol. 12, no. 2.
 5. Garczarczyk J., Mocek M., Proste wskaźniki jakościowe koniunktury w prognozowaniu sytuacji na rynku usług finansowych, [w:] Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Gar-czarczyk, CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Grace M., Hotchkiss J., External Impacts on the Property-Liability Insurance Cycle, "Journal of Risk and Insurance", 1995, vol. 62, no. 4.
 7. Gron A., Capacity Constraints and Cycles in Property-Casualty Insurance Markets, "RAND Journal of Economics", 1994, vol. 25, no. 1.
 8. Harrington, S., Danzon P., Price Cutting in Liability Insurance Markets, Journal of Business, 1994, vol. 67, no. 4.
 9. Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, red. J. Garczarczyk, AE, Poznań 2001.
 10. Kunstadter C., Space Insurance Experience and Outlook: A Statistical Review of Volatility, [w:] Proceedings from 13th International Space Insurance Conference 2005 [CD-ROM].
 11. Lamm-Tennant J., Weiss M., International Insurance Cycles: Rational Expectations/ Institutional Intervention, "The Journal of Risk and Insurance", 1997, vol. 64, no. 3.
 12. Lemkowska M., Wybrane determinanty wahań koniunkturalnych na ubezpieczeniowym w Polsce w latach 1993-2006, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2007, nr 9/10.
 13. Manikowski P., Weiss M., The Satellite Insurance Market and Underwriting Cycles, [w:] 2007 ARIA Annual Meeting Proceedings, American Risk and Insurance Association (ARIA), Quebec City 2007.
 14. Meier U., Multi-national underwriting cycles in property-liability insurance. Part I - some theory and empirical results, "Journal of Risk Finance" 2006, vol. 7, no. 2.
 15. Mocek M., Analiza wahań koniunkturalnych na polskim rynku usług ubezpieczeniowych świetle badań metodą testu koniunktury, [w:] Szkice o ubezpieczeniach, red. M. Kuchlewska, AE, Poznań 2006.
 16. Niehaus, G., Terry A., Evidence on the Time Series Properties of Insurance Premiums and Causes of the Underwriting Cycle: New Support for the Capital Market Imperfection Hypothesis, "Journal of Risk and Insurance", 1993, vol. 60, no. 3.
 17. Venezian, E., Ratemaking Methods and Profit Cycles in Property and Liability Insurance, "Journal of Risk and Insurance", 1985, vol. 52, no. 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu