BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta (Warsaw School of Economics, Poland), Folfas Paweł (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Changes in Trade Introversion of Asian Regional Trade Agreements as a Measure of their Openness to Regional and Global Cooperation (Comparative Analysis)
Zmiany wewnętrznej orientacji handlowej azjatyckich ugrupowań integracyjnych jako miary ich otwarcia na współpracę regionalną i globalną (analiza porównawcza)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 370, s. 176-187, tab., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Keyword
Handel, Współpraca regionalna
Trade, Regional cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Azja
Asia
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy handel azjatyckich regionalnych ugrupowań: AFTA, APTA, ECO i GCC (w porównaniu z handlem ugrupowań z innych kontynentów: UE 27, NAFTA, ANZCERTA, SADC, MERCOSUR) jest zorientowany wewnętrznie (handel między członkami ugrupowania) czy zewnętrznie (handel z resztą świata) i jak orientacja handlowa uległa zmianie w latach 1995-2012. Narzędziem badawczym jest wskaźnik wewnętrznej orientacji handlu (RTII). Z analizy wynikają dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, najszybciej rozwijające się azjatyckie ugrupowanie, czyli APTA, jako jedyne w analizowanej próbie cechuje się zewnętrzną orientacją handlu. To dowodzi jego chęci zdobycia znaczącej pozycji na rynku światowym, nie zaś koncentrację tylko na regionalnym handlu. Po drugie, zmniejszają się gospodarcze różnice między wiodącymi rozwiniętymi i rozwijającymi się ugrupowaniami.(abstrakt oryginalny)

This paper is aimed at answering the question whether trade of Asian Regional Trade Agreements (RTAs): AFTA, APTA, ECO and GCC (compared to the non-Asian RTAs: EU-27, NAFTA, ANZCERTA, SADC, MERCOSUR) is inward (trade among members of RTA) or outward (trade with the rest of the world) oriented and how trade orientation changed during the period 1995-2012. In order to verify trade orientation we used a Regional Trade Introversion Index (RTII). Two fundamental conclusions stem from our analysis. Firstly, the fastest growing Asian group APTA is also the only one in the analysed sample, which trade is outward oriented. It proves its willingness to win a good position on the world market and not to concentrate only on regional trade. Secondly, economic differences among the leading developed and less developed regional blocs become smaller.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarny E., Śledziewska K., Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego, PWE, Warszawa 2012.
  2. http://unctadstat.unctad.org/ (retrieved: 30.04.2014).
  3. Iapadre L., Regional integration agreements and the geography of world trade: Statistical indicators and empirical evidence, [in:] P. De Lombaerde (ed.), Assessment and Measurement of Regional Integration, Routledge, London 2006, pp. 65-85.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.370.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu