BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Artur (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Asian stock exchanges: Position and development
Azjatyckie Giełdy Papierów Wartościowych: Pozycja i Rozwój
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 370, s. 188-196, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Rynki finansowe
Stock market, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Country
Azja
Asia
Abstract
Artykuł zawiera prezentację wyników działalności głównych azjatyckich giełd w ostatnich latach. Rynki te doświadczyły w tym okresie wielu pozytywnych i negatywnych wydarzeń, od euforii do głębokiego kryzysu. Motywem przeprowadzenia tej analizy jest rosnąca rola gospodarek azjatyckich w gospodarce światowej. Pytanie badawcze brzmi: czy pozycja poszczególnych giełd papierów wartościowych odpowiada rozwojowi gospodarek bazowych? Do oceny rozwoju wybranych rynków zostało wykorzystanych kilka miar (kapitalizacja, liczba notowanych spółek, stosunek kapitalizacji do wartości PKB). Główny wniosek płynący z przeprowadzonej analizy brzmi następująco: wzajemna zależność między cenami akcji i rozwoju gospodarczego była silniejsza przed rozpoczęciem kryzysu gospodarczego w 2007 r. W późniejszym okresie gospodarki azjatyckie nadal notowały bardzo dynamiczny wzrost, jednak nie przekładało się to na wzrost cen akcji.(abstrakt oryginalny)

This paper contains the presentation of performance of main Asian stock markets in recent years. These markets faced many positive and negative events during this period, from euphoria to deep crisis. The reason to analyse the markets is the rising role of Asian economies in the world economy. The research question was whether the stock markets are as strong as economic development of the underlying economies. Several measures were utilized to assess the development of selected markets (market capitalization, number of listed companies, ratio of market capitalization to GDP). Main conclusion coming out of the analysis is that the interdependence between stock prices and economic development was more evident before the beginning of economic crisis in 2007. After that year, Asian economies still reported very dynamic growth, however, it was not translated into the rise of stock prices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ibrahim M.H., Stock market development and macroeconomic performance in Thailand, Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics 2011, vol. 22, no. 3, pp. 230-240.
 2. Pandey A., Kumar S.B., Volatility transmission from global stock exchanges to India: An empirical assessment, Vision 2011, vol. 15, no. 4, pp. 347-360.
 3. Patel S.A., Dynamic interdependence among Asian equity markets: Empirical evidence from India, Journal of Management Research 2013, vol. 13, no. 4, pp. 219-228.
 4. Pavabutr P., Prangwattananon S., Tick size change on the Stock Exchange of Thailand, Review of Quantitative Finance and Accounting 2009, vol. 32, no. 4, pp. 351-371.
 5. SEBI seeks to boost corporate governance, Governance 2013, Issue 223.
 6. Srinivasan, P., Causal nexus between stock market return and selected macroeconomic variables in India: Evidence from the National Stock Exchange (NSE), IUP Journal of Financial Risk Management 2011. vol. 8, no. 4, pp. 7-24.
 7. Sum V., The ASEAN stock market performance and economic policy uncertainty in the United States, Economic Papers 2013, vol. 32, no. 4, pp. 512-521.
 8. Thai exchange unveils plan to become ASEAN hub, Future & Options Intelligence 2013, Issue 1841.
 9. Two steps forward, one step back for China's IPO market, Euroweek 2014, January 17, no. 1337.
 10. Valukonis M., China's stock market trends and their determinants analysis using market indices, Economics and Management 2013, vol. 18, no. 4, pp. 651-660.
 11. Zhiwu Ch., Capital freedom in China as viewed from the evolution of the stock market. Cato Journal 2013, vol. 33, no. 3, pp. 587-601.
 12. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (retrieved: 19.05.2014).
 13. http://www.aosef.org/profile/statistical.html (retrieved: 19.05.2014).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.370.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu