BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idzik Marcin (Warsaw University of Life Sciences)
Title
Contemporary Problems of Financing the Micro-, Small and Medium-sized Enterprises as Well as their Development
Współczesne problemy finansowania i rozwoju przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 124-136, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Banki, Strategia zarządzania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Development barriers, Banks, Management strategy, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy uwarunkowań korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Materiał empiryczny stanowiły wyniki najnowszych, nie publikowanych dotąd wyników badań wśród przedsiębiorców na ogólnopolskiej reprezentatywnej dla firm mikro, małych i średnich liczącej N = 1400 podmiotów. Analizie poddano warunki korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, zarówno te po stronie podaży kredytów (bariery po stronie banków), jak i te po stronie popytowej (bariery po stronie przedsiębiorców). Przeprowadzono segmentację przedsiębiorstw w Polsce pod względem przyjętych strategii rozwoju i finansowania przedsiębiorstw. PN-(abstrakt oryginalny)

The study presents the results of the analysis on the circumstances determinants considerations of using the external sources of financing companies' activities. The empirical material consisted of the results of the newest, unpublished surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 1400 micro, small and medium-sized companies. The study analyzes the conditions of using the external sources of financing on the part of the supply of the credits (barriers on the part of the banks) and on the part of the demand (barriers on the part of the entrepreneurs). We conducted a segmentation of enterprises in Poland in terms of the adopted development strategies and financing of the enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kłopocka A., Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, "Bank i Kredyt" 2004, May, Warszawa 2004.
 2. Micro-companies Banking Audit 2005, Research International Pentor, Warszawa 2005.
 3. Micro-companies Banking Audit 2007, Research International Pentor, Warszawa 2007.
 4. Micro-companies Banking Audit 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010.
 5. Monitor Bankowy 2008, Research International Pentor, Warszawa 2008.
 6. Monitor Bankowy 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010.
 7. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 8. Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 9. Siudak M., Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 10. SME Banking Audit 2007, Research International Pentor, Warszawa 2007.
 11. SME Banking Audit 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010.
 12. Śmiłowski E., Polacy wobec polskiego sektora bankowego, manuscript, Związek Banków Polskich, 29.06.2004.
 13. Warunki powstawania i działalności oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 2005, GUS, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu