BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uziębło Aldona (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w opiniach specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów
The Measures of Enterprise Economic Efficiency and Opinions of Specialists in Accounting and Finances
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 41-52, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Mierniki efektywności
Economic efficiency, Effectiveness indicators
Note
streszcz., summ.
Abstract
Miarą efektywności jest stopień realizacji założonego celu przedsiębiorstwa, jednak sam cel może być różnie określany - trudne jest zatem znalezienie miernika, który umożliwiłby dokładny pomiar jego realizacji. W artykule przedstawiono opinie specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów na temat efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jej mierników, a także poglądy na temat celu działalności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

A degree of achievement of an established purpose of an enterprise is a measure of effectiveness, however the purpose can be differently determined. And so finding the gauge, which would enable the accurate measurement of its realization, is difficult. In the paper opinions of specialists in accounting and finances about the economic effectiveness of the enterprise and its measures (profitability ratios, EPS, SVA, EVA) were presented, as well as views on the subject of the purpose of the acti vity of the company. For the purposes of the article a questionnaire survey was conducted, unrepresentative.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bosiakowski Z., Woźniak В., Polityka ekonomiczna, SGPiS, Warszawa 1983.
 2. Chęciński S. Istota oraz metody pomiaru efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 639, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 28.
 3. Decyzje, analiza systemowa organizacji, red, nauk. A. Koźmiński, PWN, Warszawa 1975.
 4. Granosik В., Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych, w: Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008.
 5. Hawawini G., Viallet С, Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, Warszawa 2007.
 6. Heifert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 7. Jakubowska A., Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, w: Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008.
 8. Kotowska В., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. nauk. E. Nowak, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 10. Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2001.
 11. Pomykalska В., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 12. Różański J., Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektywności a obecne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 13. Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych, MP nr 28, poz. 164 z 1974 r.
 14. Uziębło A., Postać i pomiar wartości dla właścicieli przedsiębiorstw, w: Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2011.
 15. Wartość w naukach ekonomicznych, red. nauk. H. Zadora, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 16. Zarzecki D. Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 17. Zwolińska J., W jaki sposób prawidłowo budować system finansowy? "Dziennik Gazeta Prawna", 3 marca 2011, nr 43, dodatek: "Moja Firma".
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu