BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miklaszewski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Zaufanie jako motyw konfrontacji kultur organizacyjnych firm inwestycyjnych
Trust as a Motive of the Confrontation of Organizational Cultures in Investment Companies
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 19, s. 105-125, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zaufanie, Zaufanie organizacyjne, Kultura organizacyjna
Trust, Organizational trust, Organisational culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę roli zaufania w organizacji i jego wpływu na sukces w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Zaufanie zostało potraktowane jako niezbędny warunek efektywnego funkcjonowania firm inwestycyjnych, ale również jako cel w poszukiwaniu nowego paradygmatu w zarządzaniu firmą inwestycyjną. Za ilustrację pozycji zaufania w zarządzaniu organizacją posłużyła konfrontacja dwóch zupełnie różnych kultur organizacyjnych firm inwestycyjnych, przy wskazaniu, że zaufanie, bez względu na różnice kulturowe, stanowi niezbędne, społeczne spoiwo, determinujące sukces organizacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of the trust within an organization and its influence on the success in the economic and social dimensions. Trust has been considered as a necessary condition of an effectiveness of investment companies and as a goal of seeking for a new paradigm in the management of investment companies. Confrontation of two different organizational cultures of investment companies has been used as an example of the role of trust in the process of management of an organization. It has been also underlined that trust despite of cultural differences is the important social glue within organizations strongly influencing their success.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dasgupta P., Trust as a commodity, w: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, red. I). Gambetta, Basil Blackwell, Oxford 1988.
 2. Dąbrowska M., Bank jako instytucja zaufania publicznego, [online], dostępny w Internecie: interia360.pl, dostęp: 30 maja 2010 r.
 3. Flejterski S., W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi, [online], dostępny w Internecie: www.uslugi.ue.poznan.pl. dostęp: 30 maja 2010 r.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., SankowskaA., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 5. Harrison S., Przyzwoitość w zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 6. Palka J., Winkler R., Bariery budowy kultury zaufania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 715, Kraków 2006.
 7. Rousseau D.M., Sitki S.B., Burt R.S., Camerer C., Not so different after all: a cross-discipline view of trust, "Academy of Management Review" 1998, nr 23(3).
 8. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 9. Springer R.K., Zaufanie #1, MT Biznes, Warszawa 2009.
 10. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 11. Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. nauk. A.Potocki, Difin, Warszawa 2005.
 12. Zaheer A., McEvily В., Perlone V., Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance, "Organization Science" 1998, nr 9 (2).
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu