BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełoszek-Korek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Title
Źródła wiedzy w pracy mobilnej i wybrane problemy ich wykorzystania
Knowledge Sources in Mobile Work and Selected Problems of their Usage
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 252-262, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Dostęp do informacji, Praca, Praca w domu, Wiedza, Źródła informacji, Pracownicy wiedzy
Access to information, Labour, Homeworking, Knowledge, Information source, Knowledge workers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie zmienia się pojęcie miejsca pracy - ludzie spędzają coraz większą ilość czasu poza fizycznymi granicami przedsiębiorstwa, często pracując w sposób mobilny, z klientami lub partnerami biznesowymi z innych organizacji. W efekcie pracownicy mają coraz mniej możliwości interakcji "twarzą w twarz" ze swoimi kolegami z pracy. W artykule opisano problemy dostępu do źródeł wiedzy w pracy mobilnej, zdiagnozowane za pomocą badań ankietowych i wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych w grupie 78 pracowników mobilnych różnych branż. Zasugerowano także rozwiązania technologiczne, które mogą poprawić dostęp do wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The concept of workplace is changing - people spend more and more time outside physical boundaries of their companies. Often they work in a mobile way, meeting customers and business partners from other organizations at different locations. In consequence the workers have less time to interact face to face with their colleagues. The paper presents problems of accessing knowledge resources in mobile work, that have been revealed by research conducted among 78 mobile workers of different branches. The solutions for some of the identified problems have been also suggested.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andriessen E.J.H., Vartiainen M., Mobile Virtual Work A New Paradigm?, Springer, Berlin- -Heidelberg 2006.
 2. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Butterworth Heinemann 1993.
 4. Drucker P.F., They're not employees, they're people, "Harvard Business Review", February 2002, s. 70-77.
 5. ECaTT Final Report, Benchmarking Progress on New Ways of Working and New Forms of Business Across Europe 2000, http://www.ecatt.com (01.2010).
 6. Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 7. McAfee A., Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration, "MIT Sloan Management Review" 2006, vol. 47, no. 3.
 8. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press 1995.
 9. Pawełoszek-Korek I., Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, seria: Monografie nr 161, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 10. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2005.
 11. Richman A., Noble K., Johnson A., When the workplace is many places. The extent and nature of off- -site work today, Watertown, MA: WFD Consulting Inc. 2002.
 12. www.foaf-project.org (02.2010).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu