BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Przywileje podatkowe i ich wpływ na dochody budżetu państwa
Tax Privileges and Their Influence on the Country's Budget Revenue
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 167, s. 43-52, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Podatki, Ulgi podatkowe, Odliczenia od podatku, Dochody budżetowe
Taxes, Tax incentives, Tax deductible, Budget revenue
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie podatki, poza tym, że pełnią funkcję fiskalną, są także wykorzystywane do realizacji programów o bardzo różnym charakterze: gospodarczym, społecznym, a nawet wprost politycznym. Państwo, posługując się preferencjami podatkowymi, może świadomie oddziaływać na kształtowanie się ostatecznej struktury dochodów swoich obywateli, może także sterować procesami gospodarczymi. Preferencje podatkowe, które są transferem środków publicznych za pomocą systemu podatkowego, naruszają podstawy wydajności podatków i zmniejszają dochody budżetu. W warunkach ograniczonych możliwości pozyskiwania dochodów publicznych szczególnie istotne jest ich monitorowanie. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie systemu przywilejów podatkowych obowiązujących w Polsce oraz pokazanie konsekwencji budżetowych wynikających z ich stosowania. (abstrakt oryginalny)

Today's taxes, apart from the fiscal function, are also used to implement programmes of various natures: economic, social, and even explicitly political ones. Through taxes, the state can consciously influence shaping of the final structure of the revenues of its citizens and it can also control the business processes. However, it should be remembered that the tax preferences which constitute the transfer of public funds through the tax system (substitute of public expenditures) affect the bases of tax efficiency and reduce budget revenues. Therefore, in conditions of limited ability to raise public revenue, it is particularly important to monitor the tax expenditures. The aim of this article is to analyze the system of tax advantages existing in Poland and to show the budgetary implications arising from their use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blank R.M., Can Equity and Efficiency Complement Each Other?, NBER, Working Paper Series No. 8820/2002.
  2. Code of Good Practices on Fiscal Transparency, IMF 2007, http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf.
  3. Dziemianowicz R.I., Tax Expenditures jako instrument polityki fiskalnej, [w:] Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 112, UE, Wrocław 2010.
  4. Horacio L., Morawski L., Myck M., Alternatywne rozwiązania podatkowo-zasiłkowe wspierające rodziny z dziećmi, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40 (4).
  5. Kraan D.J., Off-budget and tax expenditures, "OECD Journal on Budgeting" 2004, vol. 4, nr 1.
  6. OECD Best Practices for Budget Transparency, OECD, Paris 2002, www.oecd.org/dataoecd/33/13/ 1905258.pdf.
  7. Polackova B.H. i in., Tax Expenditures: Shedding Light on Government Spending through the Tax System. Lessons from Developed and Transition Economies, The World Bank, Washington 2004.
  8. Preferencje podatkowe, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
  9. Tax Expenditures in OECD Countries, OECD, Paris 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu