BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbek Janusz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Ząbek-Kwiek Katarzyna (Szpital MSW, Kraków)
Title
Służba zdrowia a doskonalenie jakości
Heath Service and the Quality Improvement
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 6, s. 117-131, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Służba zdrowia, Szpitalnictwo, Jakość usług medycznych, Nowe technologie, Przewaga konkurencyjna
Health service, Hospital service, Quality of medical services, High-tech, Competitive advantage
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy autorzy, na przykładzie stosowania jakościowych czynników w doskonaleniu funkcjonowania szpitali przedstawili koncepcję rozwoju służby zdrowia. Okazuje się, że zarówno spełnianie wymagań prawnych jak i spełnianie wymagań normatywnych umożliwia szpitalom rozwój i stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nie usług. Stymulatory o charakterze jakościowym umożliwiają doskonalenie całych organizacji lub jej obszarów. Należy podkreślić, że w pracy zaprezentowano innowacyjne zorientowanie na klienta/pacjenta organizacji świadczącej usługi medyczne. Właściwa orientacja na klienta jest dodatkowym, niezbyt często wykorzystywanym dotychczas stymulatorem jakości usługi medycznej. W warunkach postępującej komercjalizacji usług medycznych, stosowaniu nowych technologii a także rosnącej świadomości pacjentów właściwie stosowanie w zarządzaniu parametrów jakościowych jest decydującym o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej atrybutem organizacji medycznej.(abstrakt oryginalny)

The conception of development of health care on the basis of quality improvement in hospitals, is presented. It turns out that compliance with the law and the requirements of the quality standards cause an increase in the quality of services and development of hospitals. The determinants of quality let all organizations or their fields develop. In the paper the new customer focus in medical organisation is presented. The additional factor of quality in health care is good customer focus. At present there are a number of new technologies and new services in healthcare. Quality is an important factor that has an influence on competitive advantage in medical organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chow-Chua C, Goh М., (2000), Quality improvement in the Healthcare Industry: Some evidence from Singapore, International Journal of Health Care Quality Assurance, Volume 13, Issue 5 pp. 223-229.
 2. Dykowska J., Opolski K., (2001), Jakość świadczeń zdrowotnych. Pakiet samokształceniowy. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych, Warszawa, s. 8-10.
 3. Hall R. (2011), Marketing bez tabu, czyli jak to robią najlepsi. Wydawnictwo Edgard, Samo Sedno, Warszawa, s. 143.
 4. Juran J. M., (1982), Upper Management and Quality, Juran Institute, Nowy Jork, s. 72.
 5. Karaszewski R., (2006), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń, s. 257.
 6. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa
 7. Krat K. (2008), Jakość i marketing usług medycznych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 81.
 8. Lewandowski R. (2012), Narzędzia doskonalenia jakości w ochronie zdrowia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII - Zeszyt 1, s. 47-61.
 9. Manjunath U., Metri B.A., Ramachandran S., (2007), Quality management in a health care organization: a case of South Indian hospital, The TQM Magazine, Volume 19, Issue 2, pp 129-139
 10. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 19-20.
 11. Opolski K., Waśniewski K., (2011), Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 9.
 12. PN-EN ISO 9001:2009 Zarządzanie Jakością. Wymagania.
 13. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
 14. PN-ISO 10002:2006 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta.
 15. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach. 15. Program akredytacji Szpitali. Zestaw Standardów akredytacyjnych, 2015, http://www.cmj.org.pl/ akredytacja/standardy, php data dostępu 02.04.2015 r.
 16. Rodzewicz A., (2008), Jakość usług medycznych (prywatne czy publicznej, Problemy Jakości nr 3, s. 39-40.
 17. Rudawska I., (2007), Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24.
 18. Sobkowski M., Staszewski R., (2003), Jakość w opiece zdrowotnej. Zewnętrzne systemy oceny jakości ISO, Konferencja naukowa, Swarzędz, s. 88-98.
 19. Tutuncu O., Kucukusta D., Yagci K., (2005), An Analysiss of Organizational Commitment and Job Satisfaction among ISO 9001: 2000 Certified Companies: An Empirical Study on Hospitality Industry, International Conference of Business, Economics and Management Disciplines, New Brunswick, Canada.
 20. Witczak I., (2005), Certyfikacja na zgodność z normami ISO i akredytacja, jako zewnętrzne systemy oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, Magazyn Zarządzanie Jakością, nr 2, s. 40-41.
 21. Wolniak R., (2010), Pomiar oczekiwanej i postrzeganej jakości w usługach medycznych, Współczesne Zarządzanie, s. 138.
 22. Ząbek J., (2014), Satysfakcja jako miara orientacji na klienta organizacji usługowej, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 12, s. 19.
 23. Ząbek J. Sikora T., (2012), Komunikacja organizacji z klientem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 a jakość usługi. Wybrane dylematy w warunkach niejednoznacznych zależności, Magazyn Zarządzanie Jakością, nr 3-4, s. 74.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu