BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Monika (Uniwersytet Gdański)
Title
Zarządzanie tworzeniem użytecznego produktu IT - aspekt użytkownika i jego oczekiwań
Management of Creation of Useful it Product - Aspect of User and his Expectations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 352-359, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Projektowanie zorientowane na użytkownika, Funkcja użyteczności, Technologia informacyjna, Użytkownicy internetu
User-centered design, Utility functions, Information Technology (IT), Internet users
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia ewolucję pojęcia użyteczności - jego rozwój i istotne przeobrażanie się podyktowane przejściem drogi od bycia przedmiotem akademickiej aktywności do stania się istotnym elementem polityki biznesowej firm chcących być konkurencyjnymi. Poprzez przegląd różnych modeli tworzenia produktów IT autorka obrazuje, jak się zmienia biznesowe podejście do roli i miejsca użytkownika oraz badań użyteczności. W artykule skupiono uwagę na najbardziej optymalnym modelu zapewniającym użytkownikowi wpływ na tworzenie produktu na każdym etapie jego powstawania, jakim jest projektowanie zorientowane na użytkownika. Ukazano, jak wyszczególnione aspekty i wyzwania czynią z projektowania zorientowanego na użytkownika filozofię budowania produktów o dużym prawdopodobieństwie rynkowego sukcesu.(abstrakt oryginalny)

This article presents the evolution of the concept of utility - its development and significant transformation dictated by the transition from being a subject of academic activities to become an important element of business politics of firms wanting to be competitive. Through a review of various models of IT products formation the author illustrates how business approach changes to the role and place of the user and service tests. The article focuses on the most optimal model, providing the user with an impact on product formation on its every stage, which is a user oriented design. It is shown how detailed aspects and challenges make the philosophy of creating products with a high probability of market success from the user oriented design.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aldrich S.E., The Other Search: Making the Most of Site Search to Optimize the Total Customer Experience, Patricia Seybold Group, New York 2008.
  2. Eugene F., Efficient capital markets: A review of empirical work, "Journal of Finance" 2009, 25 (2).
  3. http://www.ecommerce-guide.com.
  4. http://www.upassoc.org.
  5. Lazar J., User-Centered Web Development, Jones & Bartlett Publishers, Boston 2008.
  6. Mas-Colell A., Whinston M., Green J., Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford 2008.
  7. Nielsen J., Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, Peachpit Press, New York 2009.
  8. Spool J., Site Usability: A Designer's Guide, User Interface Engineering, John Wiley & Sons, New York 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu