BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernat Rafał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Podróż służbowa przedsiębiorcy na gruncie podatku dochodowego
A Business Trip of Enterpreneur on the Basis of Income Tax
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 6, s. 93-104, tab., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Przedsiębiorca, Podróże służbowe, Koszty uzyskania przychodów, Podatek dochodowy
Entrepreneur, Business trips, Cost of revenue, Income tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca podróżuje często w celu realizacji umowy lub pozyskania nowego klienta. Nie jest kwestią trywialną oddzielenie czasu podróży służbowej od czasu, który przedsiębiorca poświęca na sprawy prywatne. Ma to jednak istotne znaczenie dla sposobu rozliczania się z wydatków (poniesionych na podróż) dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli przedsiębiorca będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym wartością kosztów uzyskania przychodów z tytułu podróży to zaoszczędzi na podatku. Problematyka badawcza artykułu objęła próbę zdefiniowania pojęcia "podróż służbowa przedsiębiorcy" na gruncie podatku dochodowego, wyznaczenie przesłanek uznania danej podróży za służbową oraz określenie charakteru niezbędnej dokumentacji przedstawianej w razie ewentualnej kontroli skarbowej, podatkowej. Wskutek przeprowadzonej analizy przyjęto, że "podróż służbową przedsiębiorcy" to osobisty przejazd przedsiębiorcy do innego miasta (niż siedziby podmiotu gospodarczego) służący możliwości osiągnięcia lub zachowania (zabezpieczenia) przychodu a nie stanowiący wprost realizacji już istniejącej umowy z klientem. Przesłankami uznania podróży za służbową na gruncie regulacji o kosztach podatkowych są: realne poniesienie wydatku, właściwe udokumentowanie podróży, wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem na przejazd a możliwością osiągnięcia (zachowania lub zabezpieczenia) przychodu. Jako postulat de lege ferenda przyjęto potrzebę wprowadzenia przepisów precyzujących pojęcie podróży służbowej przedsiębiorcy tak aby podatnicy nie musieli zastanawiać się czy dana wizyta u potencjalnego klienta może spowodować osiągnięcie przychodu i czy przedsiębiorca może wydatek na podróż zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów(abstrakt oryginalny)

Conducting a business activity the entrepreneur often travels to the purpose of the completion of a contract or win a new client. It isn't straight to separate the time of business trips since the time which the entrepreneur is devoting to private matters. However material meaning has it for the way of accounting for expenses (carried for the travel) for the purposes of the personal income tax. If the entrepreneur will be able to reduce the tax base in the income tax with cost value of obtaining the income on account of the travel it will cut back on the tax. Research issues of the article included the attempt to define the notion "business trips of the entrepreneur" on land of the income tax, fixing premises of recognizing official the given travel and determining character of the necessary documentation presented in case of the possible fiscal or tax audit. As a result, it is assumed that the considerations made, "entrepreneur business trip" is a personal passage of an entrepreneur to another city (than the establishment of the economic entity) for the ability to achieve or maintain of income rather than a direct implementation of the existing agreement with the client. Indications of the recognition of travel for business trips on the basis of adjustment of tax costs are: real expenditure incurred, appropriate travel documentation, demonstrating the causal link between the expenses for travel and the possibility of achieving (or security) income. As de lege ferenda postulate was accepted the need to introduce rules to specify the concept of entrepreneur business trip so that taxpayers do not have to wonder whether the visit potential client may result in achieving the revenue.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernat R., 2014, Koszty uzyskania przychodów w działalności prawniczej, Zeszyty Naukowe UWMCS, Nr 3.
 2. Biadacz R., 2012, Teoretyczne i praktyczne aspekty kosztów pracy pracowników oddelegowanych za granice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 251.
 3. Bobrus E., 2012, Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, Lex, Warszawa.
 4. Bouvier M., 2000, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, KiK, Warszawa.
 5. Brzeszczyńska S., 1998, Podróże służbowe odbywane przez członków zarządu osoby prawnej, Doradztwo Podatkowe, Nr 12, s. 17.
 6. Chanowska-Dymlang В., 2012, Zwrot wydatków związanych z podróżą służbową a przychód pracownika, Prawo i Podatki, Nr 8.
 7. Derlacz M., 2008, Pojęcie czasu pracy na tle orzecznictwa ETS, Polityka Społeczna 2008, Nr 5-6
 8. Jacukowicz Z., 2009, Płaca, wynagrodzenie czy zarobek ?, Polityka Społeczna, Nr 2.
 9. Kiernsowska-Drzewiecka A., 2013, Diety z tytułu podróży służbowej pracownika na terytorium kraju, Doradztwo Podatkowe, Nr 6.
 10. Liwosz P, 2012, Podróż służbowa na terenie kraju - wybrane problemy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Nr 1.
 11. Parasołek Ł., 2010, Podróże służbowe pracowników mobilnych, Monitor Prawa Pracy, Nr 7.
 12. Piecyk K., w: Jaśkowski K. (red), 2014, Meritum Prawa Pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Rycak M., 2010, Glosa do uchwały SN z dnia 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Nr 1.
 14. Rybaczyk P., 2002, Zwrot kosztów podróży członków rad nadzorczych spółek kapitałowych - skutki podatkowe, Doradztwo Podatkowe, Nr 7-8.
 15. Safian W., 2014, Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych pracowników, Doradztwo Podatkowe 2014, Nr 2
 16. Majkowska-Szulc S., Tomaszewska M., 2007, Glosa do wyroku SO z 29.12.2006 г., VI Pa 445/06, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 12.
 17. Mariański A., Strzelec D., Wilk M., 2011, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Mariański A., Strzelec D., 2004, Wydatki ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu delegacji i używania samochodów prywatnych, Monitor Podatkowy, Nr 10.
 19. Wojciechowski M., 2014, Delegacje służbowe zagraniczne i krajowe w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierowców, Doradztwo Podatkowe, Nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu